Home » Archives by category » Chin News (Page 13)

ခ်င္းျပည္နယ္ေရဇြာၿမိဳ႕တြင္ ဇုိတုန္မ်ိဳးႏြယ္စုညီလာခံက်င္းပမည္

ခ်င္းျပည္နယ္ေရဇြာၿမိဳ႕တြင္ ဇုိတုန္မ်ိဳးႏြယ္စုညီလာခံက်င္းပမည္

ေရဇြာၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ ွဧျပီ ၅ – ၈ ရက္ေန႕အထိ ဇုိတုန္မ်ိဳးႏြယ္စု (ခ်င္း) မ်ားလူထုညီလာခံျပဳလုပ္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။အဆုိပါညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ဇုိတုန္လူငယ္ ပညာရွင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိပဲြက်င္းပရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိဇုိတုန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားရွိလူငယ္မ်ားပူးေပါင္းကာခ်င္းျပည္နယ္အတြက္တတ္အားသေလာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ႏွင့္ဇုိုတုန္မ်ိဳးႏြယ္စုမွလူငယ္မ်ားပညာေရးႏွင့္အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတြင္ပုိမုိတုိးတက္ႏုိင္ရန္ကူညီေထာက္ပံ့နုိင္ေရးကုိ အဓိကရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိညီလာခံတြင္အျခား ျပည္သူ႕ေရးရာမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ျပီး ထုိျပည္သူ႕ညီလာခံမွ ထြက္လာေသာအစီရင္ခံစာကုိခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စာလွယ္းမ်ားလက္ထဲသုိ႕ ပုိ႕မည္ျဖစ္သည္။…

ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာဖိုရမ္က်င္းပမည္

ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာဖိုရမ္က်င္းပမည္

ပလက္ဝၿမိဳ ့နယ္ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ ့အစည္းကြန္ရက္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ဖိုရမ္ကို မတ္လ ၃၀ မွ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ ရိကၡာရပ္ကြက္၊ အဂၤလီကန္အအသင္းေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသတင္းရရွိပါသည္။ “ဖိုရမ္ကထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို လူထုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ကိစၥရပ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ဆိုၿပီးခြဲျခားၿပီး အဆင့္ဆင့္တင္ျပသြားမယ္”ဟု ဖိုရမ္က်င္းပေရး ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေရႊကေျပာၾကားသည္။ ယင္းဖိုရမ္တြင္ေဆြးေႏြးသြားမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းဆိုင္ရာ၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူေရးဆိုင္ရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးဆိုင္ရာ၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္မည္။ အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ လူဦးေရ(၁၀၀)ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ၿမိဳ ့ေပၚမွ(၂၀)ဦး၊ႏွင့္နယ္မွ(၈၀)ဦးဖိတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ ့နယ္တိုင္းတြင္ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုပလက္ဝၿမိဳ႕ေဆြးေႏြးသြားမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ- သဘာဝပတ္ဝန္းဆိုင္ရာ၊ပညာေရး ဆိုင္ရာ၊က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊အမ်ဳိးသမီးတန္းတူေရးဆိုင္ရာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးဆိုင္ရာ၊စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။…

ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳဳပ္ အျဖစ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္အမတ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ေရြးခ်ယ္ခံရ

ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳဳပ္ အျဖစ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္အမတ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ေရြးခ်ယ္ခံရ

မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၌ တင္သြင္းမည့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အမည္စာရင္းမ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း BBCသတင္းဌာနေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။ Pu Salai Lian Luai (ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ Airibual (အိုင္ရီဘြယ္ရြာ) ဇာတိျဖစ္ျပီး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒပညာႏွင့္ ဘာသာေရးဘြဲ႕ BRE တို႔အား ရရွိႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ဆလုိင္း-မိုင္ လႈပ္ရွားမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်င္းေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဆလိုင္းရမ္လိန္မႈန္း၊ ဆလိုင္းကစ္ပ္ခိုလ်န္တို႔ႏွင့္အတူ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အစိုးရအမႈထမ္းအျဖစ္ ဗဟိုဥပေဒရံုး (ရန္ကုန္)၊ ကေလးျမိဳ႕၊ ဖလမ္းျမိဳ႕၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕၊ မတူပီျမိဳ႕၊ မႏၱေလး၊ အမရပူရႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ တို႔တြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ူးျပီး…

ၿဗိတိန္သံအမတ္ ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္းေလ့လာရန္ ဟားခါးႏွင့္ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္

ၿဗိတိန္သံအမတ္ ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္းေလ့လာရန္ ဟားခါးႏွင့္ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္

Salai Lal Nun Uk ၿဗိတိန္သံအမတ္ Mr. Andrew Patrick သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္းေလ့လာရန္ ဟားခါးႏွင့္ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ အရပ္ဖက္လူမူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကိုေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ “သူက ေဒသခံျပည္သူေတြလူေနမူပံုစံကိုသိလိုတဲ့တြက္ေၾကာင့္ရယ္၊ လူထုရဲ႕အခက္အခဲေတြကိုေမးတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ေရျပႆနာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့လူမူေရးျပႆနာေတြ၊ အစိုးရသစ္ေပၚအျမင္ေတြကိုေမးသြားတယ္”ဟု ၿဗိတိန္သံအမတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုသည့္ ဆလိုင္းငယ္ပီးကေျပာၾကားသည္။ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္သြားေရာက္စဥ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအသစ္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာလူမူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔လည္းေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ CBC (Chin Baptist Convention)ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသိပံၸေက်ာင္း(CISS)၊ ခ်င္းလူမူကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔(CRCF)၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ Mr. Andrew Patrick သည္ မတ္လ ၂၀ တြင္ဟားခါးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိရာ မတ္ ၂၃…

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္အလုပ္သမားမ်ားက ရဲတစ္ဦးကိုဝိုင္းရုိက္ႏွိပ္၍ေသဆံုး

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္အလုပ္သမားမ်ားက ရဲတစ္ဦးကိုဝိုင္းရုိက္ႏွိပ္၍ေသဆံုး

Salai Lal Nun Uk ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဗားလ္ေက်းရြာရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးဦးေဆြႏိုင္းက ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္အလုပ္သမားမ်ားအရက္ေသာက္ၿပီး စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကရာ သြားေရာက္ျဖန္႔ေျဖစဥ္ အုပ္စုဖြဲ႔ရိုက္ႏွိပ္ၾကသျဖင့္ ေသဆံုးၿပီး တရားခံဟုယူဆရသူ ရွစ္ဦးအားျပန္လြတ္ၿပီး သံုးဦးမွာထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဗားလ္ေက်းရြာရဲစခန္းမွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တပ္ၾကပ္ၾကီးဦးေဆြႏိုင္းသည္ မတ္လ ၁၉ရက္ ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ ဗားလ္ေက်းရြာတြင္MCMC ကုမၼဏီမွဆက္သြယ္ေရး ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းအလုပ္သမားမ်ားအရက္ေသာက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ေနၾကစဥ္ သြားေရာက္ျဖန္႔ေျဖရာမွ အလုပ္သမားမ်ားက တုတ္၊ဓားစသည့္လက္နက္မ်ားျဖင့္အုပ္စုဖြဲ႔ရိုက္ႏွိပ္ၾကရာ ဦးေခါင္းေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ သံုးခ်က္ျဖစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ မႏၱေလးေဆးရံုသို႔သြားခဲ့စဥ္လမ္းခရီးတြင္ ေသဆံုးေၾကာင္း၊ တရားခံဟုယူဆရသူ ဆယ္ေယာက္ဖမ္းဆီးရာ သက္ေသမခုိင္လံုသျဖင့္ ရွစ္ေယာက္ကိုျပန္လည္လြတ္ထားၿပီး ႏွစ္ဦးကို ျပစ္မူပုဒ္မ(၃၀၂)ျဖစ္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ တရားခံဟုယူဆရသူ သံုးေယာက္မွာထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဖလမ္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉး ဒုရဲမႉးဥာဏထံမွသိရသည္။ အမႈဖြင့္ထားသည့္ျပစ္မူက်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဦးမွာ ကေလးၿမိဳ႕ဇာတိ…

(၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္း ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို CNF ဌာနခ်ဳပ္ Camp Victoria တြင္က်င္းပမည္

(၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္း ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို CNF ဌာနခ်ဳပ္ Camp Victoria တြင္က်င္းပမည္

Salai Lal Nun Uk (၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဝိတိုရိယာစခန္းတြင္ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔၌က်င္းပမည္ဟုသိရသည္။ (၂၈)ႏွစ္တုိင္တိုင္ အလံမလွဲ၊ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး/ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိသည္အထိ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ တြဲလက္မျဖဳတ္တမ္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ဝတ္ျပဳပြဲႏွင့္ အဆိုအကမ်ားလည္းတင္ဆက္မည္ဟုသိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းတို႔ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဘံု သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ကိုအစြဲျပဳ၍ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။…

ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာေမးပြဲေျဖရန္ ေက်ာင္းသို႔သြားစဥ္္ ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈျဖစ္ပြား

ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာေမးပြဲေျဖရန္ ေက်ာင္းသို႔သြားစဥ္္ ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈျဖစ္ပြား

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ တုံးမဝေက်းရြာေန ဘုန္းေတာ္ၾကီးဦးသာဇံ၏ သမီး ေအြ႔ ေမရီေအာင္သည္ အ.ထ.က ရိကၡာေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးမွ ဝင္တိုက္ခဲ႔သည္။ အခ်င္းျဖစ္ပြားပုံမွာ ျမန္မာစာေျဖဆိုျပီး ေနာက္တစ္ေန႔ မတ္လ(၁၀)ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ နံနက္(၈း၁၀)နာရီခန္႔တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ အထက ရိကၡာေက်ာင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ ေအြ႔ ေမရီေအာင္၏ အေနာက္မွ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင္႔ ေမာင္ တင္ေဇာ္ေဝ (အသက္ ၂၃ႏွစ္အရြယ္) ေမာင္းႏွင္လာေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ မေတာ္တဆတိုက္မိရာ ေအြ႔ေမရီေအာင္မွာ လမ္းေပၚတြင္ လဲက်သြားပါသည္။ အရွိန္ျပင္းစြာ လမ္းေပၚတြင္ လဲက်သြားသျဖင္႔ ဘယ္ဘက္ ပခုံးဆစ္ေယာင္ေနလ်က္ရွိသည္။ မေတာ္တဆ ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈျဖစ္သျဖင္႔ ေအြ႔ ေမရီေအာင္…

မင္းတပ္-မတူပီကားလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ယာဥ္တိုက္ မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့

မင္းတပ္-မတူပီကားလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ယာဥ္တိုက္ မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့

မတ္လ (၁၂)ရက္ ည(၆)နာရီတြင္ မင္းတပ္-မတူပီကား လမ္းမႀကီးေဘး စံမင္းသီရိေစတီအနီး၌ ယာဥ္တိုက္ မႈျဖစ္ပြား ခဲ့ျပီး ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရကာ တစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ျဖစ္ပြားပံုမွာ မင္းတပ္-မတူပီလမ္းမႀကီးရဲ႕ မိုင္တိုင္အမွတ္(၂)မိုင္ (၁)ဖာလံုတြင္ ယာဥ္ေနာက္မွလိုက္ပါလာသည့္ ဆိုင္ကယ္(KENBO-125၊ နီ/နက္)ကို ေမာင္းႏွင္သူ လိန္းေလာဟာ အသက္(၁၅)ႏွစ္၊ လိန္းဟာအြမ္ အသက္(၁၆) ႏွစ္နဲ႔ မာန္ေဂ အသက္(၁၈)ႏွစ္တို႕စီးႏွင္းလာေသာ ဆိုင္ကယ္ မွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေက်ာ္တက္စဥ္ ယာဥ္၏၀ဲဖက္ျခမ္းႏွင့္ ထိခိုက္မိၿပီး ဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္ကာ လိန္းေလာဟာမွာ ယာဘက္ေျခသ လံုးရိုးက်ိဳးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပီး လိန္းဟာအြမ္မွာ ယာေျခသလံုးပြန္းပဲ့ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ မာန္ေဂမွာ ကား၏၀ဲဘက္ေနာက္ဘီးျဖင့္ ဖိႀကိတ္၍ ၀ဲရင္အံု၊ ၀ဲေပါင္ရင္း၊ ၀ဲဒူးတို႔တြင္ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ…

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုမူတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပ်က္ကြက္မူရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုမူတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပ်က္ကြက္မူရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္

Salai Lal Nun Uk ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုမူတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ပ်က္ကြက္မူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၂ ဒသမ ၀၂ ျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၁၁၁၈၈ ဦးရွိရာမွ ၁၃၄၅ ဦးက ေျဖဆိုရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစိုးရစာရင္းအရသိရသည္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ၆၃၆,၂၄၂ ဦးရွိရာ ပ်က္ကြက္မူရာခိုင္ႏႈန္း ၅ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။…

NLD၏ ဒုတိယသမၼတေလာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း)၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

NLD၏ ဒုတိယသမၼတေလာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း)၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

NLD ၏ ဒုတိယသမၼတေလာင္းအတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ယာထားျခင္းခံရသူမွာ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉး(အၿငိမ္းစား)ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူဟာ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ သီးကီးရ္ရြာမွာ ေတာင္သူလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အဘ ဦးလ်ံတလံုးနဲ႔ မိခင္ ေဒၚငြန္ပါရ္ တို႔က ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူျဖစ္တယ္။ မႏၱေလး တကၠသိုလ္နဲ႔ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး B.A(Geophraphy) ႏွင့္ Diploma in Law ရရွိခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေရႊလႊမ္းနဲ႔အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သား ႏွစ္ေယာက္၊ သမီး တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သူဟာ စစ္မူဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ခ.လ.ရ(၄၆) ပူတာအို၊ ခ.လ.ရ(၄၀) ဟူျပင္၊…