ေအာင္ခ်က္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ဒုေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္

Home » Chin News » ေအာင္ခ်က္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ဒုေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္

By Admin on June 17, 2017. No Comments

ေအာင္ခ်က္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ဒုေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္

Chin World

June 17, 2017

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္းအား ဇြန္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ ၁၉.၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ျပီး၊ ယင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအနက္ ဒုတိယေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။
၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၉၇၂၅ ဦးရွိျပီး၊ ယင္းအထဲတြင္ ၁၈၅၂ ဦးမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးမွာ- မြန္ျပည္နယ္ျဖစ္ျပီး၊ ေျဖဆိုသူ (၂၂၀၀၀) ေက်ာ္တြင္ (၉၀၀၀) ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ၊ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း (၄၁) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။
ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ျပီး၊ ေျဖဆိုသူ (၃၈၄၄၀) တြင္ (၆၅၉၈) သာေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ (၁၇.၁၆) ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိသူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး၊ ဘာသာစံု ေျခာက္ဘာသာႏွင့္ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္မ်ား မရွိပဲ၊ (၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦး၊ (၃) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၄) ဦး၊ (၂) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၃၂) ဦးႏွင့္ (၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရရွိမႈ (၁၇၅) ဦးတို႔ရွိခဲ့သည္။
ယင္းဂုဏ္ထူးရရွိမႈမ်ားတြင္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္အား (၉၂) ဦးမွ ဂုဏ္ထူးရရွိခဲ့ျပီး၊ ဂုဏ္ထူးရရွိမႈအမ်ားဆံုးဘာသာရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဇီ၀ေဗဒအား (၆၂) ဦး၊ ပထ၀ီ၀င္ (၅၁) ဦး၊ သမိုင္း (၂၃) ဦး၊ ဓါတုေဗဒ (၁၈) ဦး၊ သခ်ၤာဘာသာရပ္ (၁၃) ဦး၊ ရူပေဗဒ (၇) ဦး၊ ျမန္မာစာ (၄) ဦးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ (၁) ဦးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
(၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦးမွာ ဖလမ္းစာစစ္ဌာနမွ ဗန္ႏွဲမ္ဆြီး (ခဖ ၈၁) မွ သခ်ၤာ၊ ဓါတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ျဖင့္၄င္း၊ ေထာင္းခတ္လ်န္ (ခဖ ၁၀၉) မွ သခ်ၤာ၊ ဓါတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ျဖင့္၄င္း၊ ဟားခါးစာစစ္ဌာနမွ ရိုစီလီႏွီယာန္ေလွဆုန္ (ခဟ ၃၈) မွ သခ်ၤာ၊ ဓါတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ျဖင့္၄င္း၊ တီးတိန္စာစစ္ဌာနမွ ဒိိမ္းရွန္းကိမ္း (ခတ ၂၆၄) မွ သခ်ၤာ၊ ဓါတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ျဖင့္၄င္း၊ မင္းတပ္စာစစ္ဌာနမွ ပန္းအိဇင္ (ခမ ၆) မွ ျမန္မာစာ၊ ဓါတု၊ ရူပ၊ ဇီ၀ျဖင့္၄င္း အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၌ ေျဖဆိုသူေပါင္း ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ျပီး၊ ယင္းအထဲတြင္ (ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္) မွ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ၃၃.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာင္ခ်က္ရရွိႏုိင္ခဲ့သည္။ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရရွိသူေပါင္း (၈၀၉) ဦး ရွိခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျဖဆိုသူ (၉၈၄၆) တြင္ ေအာင္ျမင္သူ (၁၄၁၄) ဦးရွိခဲ့ျပီး၊ ၁၄.၃၆ သာေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *