(၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္း ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို CNF ဌာနခ်ဳပ္ Camp Victoria တြင္က်င္းပမည္

Home » Chin News » (၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္း ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို CNF ဌာနခ်ဳပ္ Camp Victoria တြင္က်င္းပမည္

By Admin on March 18, 2016. No Comments

CNF

Salai Lal Nun Uk

(၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဝိတိုရိယာစခန္းတြင္ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔၌က်င္းပမည္ဟုသိရသည္။

(၂၈)ႏွစ္တုိင္တိုင္ အလံမလွဲ၊ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး/ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိသည္အထိ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ တြဲလက္မျဖဳတ္တမ္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ဝတ္ျပဳပြဲႏွင့္ အဆိုအကမ်ားလည္းတင္ဆက္မည္ဟုသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းတို႔ကို အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဘံု သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ကိုအစြဲျပဳ၍ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *