ေျမမွာ နင္းေျခခံေနရတဲ ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းတို့ဘ၀

Home » Article » ေျမမွာ နင္းေျခခံေနရတဲ ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းတို့ဘ၀

By Salai Gei on December 20, 2017. No Comments

 

ေရး – ဆလုိင္းမာန္ဟုန္း

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းတို ့၏အလွျဖင့္ ကမာၻတြင္ နည္မည္ၿကီး ထင္ရွားသည္။ အျမင့္ေပ ၄၀၀၀ ေက်ာ္တြင္သာ ေပါက္ၿပီးခ်င္းေတာင္တနး္ႀကီးေပၚတြင္ သဘာ၀ေပါက္ပင္အေနျဖင့္ လွပစြာ ပြင့္လန္းေနသည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားမွလည္း အျမတ္တႏိုးထားကာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကကာ ေခတ္အဆက္ဆက္ေနထိုင္ လာၾကသည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို ့၏အမွတ္အသား တစ္ခုဟုပင္ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေခၚႏူးစုမ္(ေခၚ)Mt.Victoria အမည္မွာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားၾကားတြင္ နာမည္ႀကီးကာ ဂုဏ္ေဆာင္လ်က္ရိွ္သည္။ အာဆီယံအေမြအႏွစ္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီး အျဖစ္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ ကမာၻ ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ရန္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္း ေျမသားဖုံးလႊမ္းမႈရိွေသာ အျမင့္ဆုံးေတာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခၚႏူးစုမ္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္သို ့ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရိွၾကသည္။ ေတာင္ေပၚထိ ကားလမ္းေပါက္ေသာေၾကာင့္ ကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေျခလွ်င္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ၾကသည္။ ယခုခိ်န္တြင္ ေတာင္ေျခထိပင္ ကားျဖင့္တက္ခြင့္ျပဳသည္။ သို ့ေသာ္လဲ တားဂိတ္မရိွေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ ့မွာ ကားျဖင့္တက္ၾကသည္ကုိ ေတြ ့ေနရသည္။ အမွန္မွာ ကားျဖစ္ေစ၊ဆိုင္ကယ္ျဖစ္ေစ တက္ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။ ေခၚႏူးစုမ္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တြင္ က်က္စားေသာ #မ်က္ခုံးေမႊျဖဴငွက္ျပာေျခာက္ ေခၚငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္။

တစ္ကမာၻလုံးတြင္မႈ ေခၚႏူးစုမ္အမ်ဳိးစားဥယ်ာဥ္တြင္သာ ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျပာလုိသည္မွာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားအား ခူးယူျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားမွ ၀ိုင္အျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္ ခူးယူျခင္းတို့အား အထူးသျဖင့္သက္ဆိုင္ရာမွ အေရးတႀကီးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို ့ျပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွလည္း ေတာင္ဇလပ္ပန္းအား ခူးယူျခင္းမ်ား မျပဳ ၾကဖို ့အထူးတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းသည္ ထိုေဒသ၏ သဘာ၀အလွတရားမ်ားကို တန္ဖိုးထားရင္း လည္ပတ္ေစခ်င္ပါသည္။ သဘာ၀တအလွမ်ားကို ဖ်က္စီးသူမ်ား မျဖစ္ရန္အေရးႀကီးလွ၏။ ေဒသခံမ်ားမွလည္း ၀ုိင္း၀န္းထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္သူမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ေတာင္ဇလပ္ပန္း၏အလွကို မိမိသာပိုင္ဆိုင္လိုသည့္စိတ္မရိွဘဲ အျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုပါ မွ်ေ၀လုိေသာ စိတ္ရိွရန္လုိအပ္သည္။ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမွာ ႏိုင္၀င္ဘာလမွ စတင္ပြင့္ၿပီး မတ္လအထိ ပြင့္ေသာ ပန္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယခုလုိ ေတာင္ဇပလပ္ပန္းမ်ားအား ခူးယူျခင္းေၾကာင့္ ေခၚႏူးစုမ္၏အလွတရားမ်ားကို ဖ်က္စီးရာေရာက္ပါသည္။ ေတာင္ဇလပ္ပန္းသည္ ႏွစ္ရွည္ပင္အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္အားေလ်ာ္စြာ ျပန္စိုက္ပ်ဳိးေသာ္လည္း အပင္ရွင္သန္ရန္မွာ ခက္ခဲလွပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အေလ့က်ေပါက္ေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားကိုသာ အထူး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္(၂၀)ၾကာတြင္သာ အျမစ္ တစ္လက္မခန္ ့သာထြက္သည္ဟုသိရသည္။ ထို ့ျပင္ အပင္မွာေသဆုံးရန္လြယ္ကူေသာ အပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ့၊ေခၚႏူးစုမ္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ရုံးတို ့မွ အေရးတႀကီး အေရးယူမႈမ်ား၊ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွ ေဆာက္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွပါက မိမိ ေဒသခံလူငယ္မ်ားမွ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေတာင္ဇလပ္ပန္း၏အလွတရား တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးထားတတ္သူမ်ား၊ ေတာင္ဇလပ္ပန္းကို တန္ဖိုးထာကာကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ….ဟုတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အသိေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *