ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားအားကာကြယ္ရန္Campaign ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္

Home » Chin News » ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားအားကာကြယ္ရန္Campaign ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္

By Salai Gei on January 2, 2018. No Comments

ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားအားကာကြယ္ရန္Campaignကို သိုင္ငင္းလမ္းခြဲႏွင့္ ထုတ္လိုင္လမ္းခြဲ(ေလထန္ကုန္း) တြင္တီးတိန္လူငယ္မ်ား ႏွင့္သစ္ေတာဌာနပူးေပါင္းၿပီးဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

သိုင္ငင္းလမ္းခြဲသည္ ကေလး ႏွင့္ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါးၾကားသြားလာလ်က္ရိွသည့္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား ဆံုရာလမ္းခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Campaign ဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ခရီးသြားကားမ်ားႏွင့္ခရီးသည္မ်ားကို စတီကာႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကသည္။

Campaign ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မုန္ႏိုးက ” နွစ္ေနရာမွာလုပ္တာေပါ့။ လူငယ္အင္အား ၂၀ ေလာက္ရိွတယ္ ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရီးသြားေတြကိုလည္း Survey ေကာက္တယ္။ရရိွခ်က္ေတြကို စာတမ္းလုပ္ၿပီး လႊတေတာ္နဲ႔အစိုးရကိုလည္းေပးပို႔သြားပါမယ္” ဟုေျပာသည္။

စတီကာတြင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းပံုႏွင့္အတူ ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ားကိုကာကြယ္ပါဆိုသည့္စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပင္ရွင္သန္ရန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေသခ်ာသျဖင့္ သဘာ၀အေလ်ာက္ေပါက္သည့္အပင္ကိုကာကြယ္ရန္၊ ယခင္ကေတာင္ဇလပ္ပန္းအျဖဴမ်ားပင္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ဇလပ္ပင္အနီမ်ားကိုသာေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီမကာကြယ္ပါကအနီလည္း ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္တြင္ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားမွခ်င္းေတာင္၌သဘာ၀အေလ်ာက္တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္သာပြင့္သည့္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းကို အကိုင္းခ်ဳိးျခင္း၊ အပင္လိုက္ခုတ္ျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ား လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားကလည္း ေခၚႏူးစုမ္ေတာင္တြင္ တက္ႂကြခ်ဳိးလူငယ္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေတာင္ဇလပ္ပန္းမခူးရန္ ေပၚစတာကပ္ campaign ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

+3

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *