အသံုးမျပဳသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမအား အစိုးရလုပ္ငန္းအတြက္ေပးသင့္ဟု စည္ပင္ညႊန္မႈးဆို

Home » Chin News » အသံုးမျပဳသည့္ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမအား အစိုးရလုပ္ငန္းအတြက္ေပးသင့္ဟု စည္ပင္ညႊန္မႈးဆို

By Salai Gei on January 25, 2018. No Comments

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမအေပၚ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမရွိလွ်င္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးသင့္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးထလာဟရဲကေျပာသည္။

ဦးထလာဟရဲက အခ်ိဳ႕ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ နားလည္မႈရွိၿပီး အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နယ္ေျမေပးမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႕ ထိုသို႕ နားလည္မႈရွိသူမ်ားအေပၚလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ဦးထလာဟရဲက “ကၽြန္ေတာ္တို႕ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္အေနနဲ႕လည္း တိုးတက္ဖို႕အစပ်ိဳးေနတယ္ဆိုတာကို  တစ္ခ်ိဳ႕ဘိုးဘြားပိုင္္နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြက သိတယ္။ နားလည္ၾကတယ္။ သူတို႕က ေတာ့လိုအပ္ရင္ သံုးဖုိ႕ဆိုတာမ်ိဳးေျပာၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမရွိတယ္ဆိုတာ ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါးစပ္နဲ႕ပဲေျပာၿပီး အဲဒီေျမေနရာမွာ ဘာမွမလုပ္ဘူးဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႕ အဲဒီေျမကို အသံုးျပဳသင့္တယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈအေပၚ ေဒသခံ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပသနာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ထြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *