ကေလးၿမိဳ႔တြင္ April လမွ မီတာ Box အသစ္မ်ား ထပ္မံခ်ေပးမည္

Home » Chin News » ကေလးၿမိဳ႔တြင္ April လမွ မီတာ Box အသစ္မ်ား ထပ္မံခ်ေပးမည္

By Salai Gei on January 29, 2018. No Comments

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ Apirl လဆန္းပုိင္းမွ မီတာ Box အသစ္မ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး တြင္ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ ကေျပာသည္။

အဆုိပါအေၾကာင္းကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ကေလးမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ)ေဒၚရွားမီးက ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္သုံးမီတာေဘာက္စ္မ်ား လုံေလာက္စြာ ခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမွ လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ က ဝန္ထမ္းအေျမာက္ အမ်ားသံုးစြဲ၍ အခ်ိန္ယူဖတ္ရႈရျခင္းေလ်ာ့နည္းေစရန္ လက္ရွိတပ္ဆင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ မီတာတစ္မ်ိဳး တည္းအစား အသံုးျပဳလိုေသာ လွ်ပ္စစ္ပမာဏအေပၚမူတည္ျပီး အိမ္သံုးDigital မီတာအမ်ဳိးအစား(၃)မ်ဳိး ဝယ္ယူတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိအေျခအေနထိ မီတာဘုတ္သုံးစြဲသူ စုစုေပါင္း မီတာ Box ၁၀၆၆၆ ရွိခဲ့ၿပီး၊ မီတာ Box ၇၅၁၄ ေလွ်ာက္ထားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *