ကေလးၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ (၃) ခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျခာက္လအတြင္း ျဖည့္ဆည္းမည္

Home » Chin News » ကေလးၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ (၃) ခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျခာက္လအတြင္း ျဖည့္ဆည္းမည္

By Salai Gei on February 12, 2018. No Comments

ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ကေလးတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္မႈကို ေျခာက္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အတြက္ ဧၿပီလမွစတင္ၿပီး ေျခာက္လအတြင္း ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္တုိက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ (၁) လံုးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ/သား ၄၀ ဆန္႕ အိပ္ေဆာင္ ၂ ထပ္တုိက္ ၂ လံုး၊ တကၠသိုလ္၀င္း၌ ၿခံစည္းရိုး၊ ဂိတ္သံပန္းတံခါး၊ ဂိတ္တဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရွဳမ၀ေဆာင္ေရထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအ၀င္လမ္း တစ္ဖက္ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း၊ ပင္မသံုးထပ္ေဆာင္ေရွ႕ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းတို႕ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္ အတြက္ ၄ ခန္းတြဲ ေလးထပ္၀န္ထမ္းအိမ္ယာ ၁ လံုး ေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ကေလးတကၠသိုလ္အတြက္ ျပင္ပေရရရွိေရး၊ စက္ေရတြင္း ၁ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ အဓိပတိလမ္းအား ကတၱရာ ထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္း၊ အဓိပတိလမ္းမွ အားကစားရံုသို႕ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း၊ ၂ ခန္းတြဲ ၂ ထပ္ ပါေမာကၡေနအိမ္တစ္လံုးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းအတြက္ အဲယားကြန္း၊ ေရပိုက္၊ မီးလုိင္း၊ မီးစက္ မ်ားထားရွိေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ ၁၆၀ ဆန္႕အေဆာင္ သံပန္းတပ္ၿခံစည္းရိုးကာျခင္း ႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႕ တကၠသိုလ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းရန္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ(ခ) ရွားမီးမွ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းဖက္ျခမ္းမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *