၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆမီးၿမိဳ႕တုိက္နယ္ေဆးရုံအသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထား

Home » Chin News » ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆမီးၿမိဳ႕တုိက္နယ္ေဆးရုံအသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထား

By Salai CLian on February 14, 2018. No Comments

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆမီးတုိက္နယ္ ေဆးရုံးကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘာႏွစ္တြင္ အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လ်ာထားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေန႔ေျမာက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂) မွ ဦးမ်ဳိးထိုက္ ၏ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ဆမီးတုိက္နယ္ေဆးရုံးအား အေဆာက္အဦးအသစ္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြဲစိတ္ေဆာင္ တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္အတြက္ ေပ(၃၀×၃၀) ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံရံပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ထပ္ လူနာေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း ေျမေနရာအသစ္ႏွင့္ ေဆးရုံေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္၍ ေလာေလာဆယ္ ေဆာက္ေပးနူိင္မႈမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေဆးရုံအသစ္ေဆာက္လွ်င္ ႏွစ္ထပ္ လူနာေဆာင္ကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေဆးရုံတြင္ လုိအပ္သည့္ ဆရာ၀န္အိမ္ရာ တစ္လုံး၊ ေလးခန္းတြဲ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ႏွစ္လုံးတုိ႔ကုိ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆးရုံတြင္ လုိအပ္လ်က္ရွိ သည္မ်ားကုိ ျဖည္ပဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူနာျပဳသုံးဦး ခန္႔ထားၿပီး ႏွစ္ဦး ထပ္မံေတာင္း ခံေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးညုိႏူိင္းခ်က္အရ တစ္ဦးကုိ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ ဓာတ္ခြဲလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားကုိ ျဖည္ပဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

 

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *