ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ႏွင့္ ေတြဆံုျခင္း

Home » Politics » ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ႏွင့္ ေတြဆံုျခင္း

By Chin World on May 25, 2016. No Comments

11891444_862126487198166_4631442607587642290_o

““ ဒီ (၅) နွစ္အတြင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ မတူပီ၊မင္းတပ္၊ ပလက္၀ အဲဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြရ႕ဲ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ပုိမုိဖြ႕ံၿဖိဳးမႈျဖစ္ေအာင္လုပ္သြားဖုိ႕ရွိသလုိ႕ တစ္ျခားၿမိဳ႕ေတြရ႕ဲ ထန္တလန္၊ တြန္းဇံ၊ ကန္ပလက္ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၿမိဳ႕ေဒသနဲ႕ကုိက္ညီေအာင္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ””

ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ႏွင့္ ေတြဆံုျခင္း

ေမး။   ။၀န္ႀကီးေရြးတဲ႔ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အျငင္းအခုန္ေလးေတြျဖစ္ခဲ႔ၾကတယ္ လုိ႔သိရပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီးဆရာ႔အေနနဲ႔ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။    ။တကယ္ေတာ့ သူတုိ႕အေနန႕ဲ သူတုိ႕ေျပာခ်င္တာတာက လည္းနည္းလမ္းက်ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လည္းဆုိရင္ အစုိးရအဖြ႕ဲဖြ႕ဲ ၾက တာကေရြးေကာက္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ေတြနဲ႕ စုဖြ႕ဲတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္ေပါ့ ေလ။ သုိ႕ေသာ္လည္းပဲ  ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ လက္ရွိအေနအထားက သာမန္ အေျခအေနတစ္ရပ္မဟုတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္လာတ့ဲ အေနအထား၊ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံ မဟုတ္တဲ႔ပါတီျပင္ပက အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္အစုအဖြ႕ဲထဲက လူေတြကုိထည္႔သြင္းျပီး အစုိးရအစု အဖြ႕ဲအားေကာင္းလာေအာင္ဖြ႕ဲ စည္းတ့ဲ သေဘာ။ ဒါကလည္း ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳၿပီး သား၊ လက္ခံၿပီးသားျဖစ္သလုိ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၅ ႏွစ္ကလည္း ရွိခ့ဲဖူးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာပဲမဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္န႕ဲ တုိင္းအားလုံးမွာအဲလုိပဲ ေရြးခ်ယ္ခံတ့ဲ၊ ေရြးခ်ယ္မခံတ့ဲ ပညာရွင္ေတြ အုပ္စုဖြ႕ဲၿပီး မတူူညီတ့ဲေနာက္ခံေတြနဲ႔စုဖြ႕ဲထားတာေတြ႕ရတယ္။ ခ်င္း ျပည္နယ္အစုိးရဖြဲ႕ စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အေန န႕ဲသူတုိ႕ကုိ ေက်နပ္အားရမႈျဖစ္တ့ဲ ကိစၥက Policy Level ကုိ ေဆြးေႏြး တာျဖစ္တယ္။ သုိ႕ေသာ္  ကၽြန္ေတာ္တစ္ခု၀မ္းသာတာက ဘယ္သူကမွ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး တုိက္ခုိက္တာ မရွိဘူး။ မူ၀ါဒကုိ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ တစ္ဖက္ ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္န႕ဲ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ေတြ ေဆာင္ရြက္တ့ဲကိစၥက လည္း ျပည္နယ္ရဲ႕လုိအပ္တ့ဲ အေနအထား၊ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ တ့ဲအေနအထားေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႕ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္တယ္။

 

ေမး။  ။ဆရာတုိ႔ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအေနနဲ႔ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ မယ္႔အစီအစဥ္ေတြကုိသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။   ။ ရက္ ၁၀၀ ကိစၥေကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ေစခ်င္တ့ဲအရာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ရက္ ၁၀၀ လုိ႕ ေျပာတ့ဲအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ျဖစ္ႏိုင္တ့ဲဟာကုိ အေလးနက္ထား ၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္မယ့္အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အစုိးရ အဖြ႕ဲအသစ္အေနန႕ဲ ကၽြန္ေတာ္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လုိတ့ဲ အားလုံး သေဘာက်တ့ဲအရာေတြ ရွိတယ္။ အထူးသျဖင္႔ဘာလဲဆုိလုိ႕ရင္ တီးတိန္ မွာျဖစ္တ့ဲ သဘာ၀ကန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သဘာ၀ကန္ကုိ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တ့ဲ ဒီအရာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ပထမဦးစားေပးအေနန႕ဲ မုိးမက်ခင္ဒီကိစၥကုိ ေဖာက္ထုတ္ရမလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆုိတ့ဲကိစ္ၥကုိ ဒါကုိ အရင္ ဆုံးေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ ဦးစားေပးလုိပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနန႕ဲကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဟားခါးၿမိဳ႕မွာ မႏွစ္က ေျမၿပိဳ၊ ေရႀကီးမႈျဖစ္ၿပီးတ့ဲေနာက္ က်န္ေနေသးတ့ဲ ကိစ္ၥေတြမုိးျပန္က်ရင္ေျမၿပိဳလာနုိင္တယ္ ခန္႕မွန္းထား ၾကတာေပါ့။ ပညာရွင္ေတြကလည္းသူတုိ႕ရ႕ဲ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ထြက္ လာတာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဟားခါးၿမိဳ႕ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေတြ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအစီစဥ္ကုိအစုိးရေတြက ရပ္မိရပ္ဖေတြရ႕ဲ ျပည္သူ လူထုေတြပါ၀င္ၿပီးေတာ့ အားလုံးပါ၀င္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ အစီစဥ္ရွိ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ခ်င္းျပည္ၿမိဳ႕အားလုံးကုိ သြား ၿပီးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရ႕ဲ သေဘာထားကုိလည္း ရွင္းျပပါတယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ သက္ဆုိင္ၿမိဳ႕ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္သြားၿပီးေတာ့ လူထုေတြကုိ သေဘာထားကုိလည္း သြားနားေထာင္မယ္။ ဒါက ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ တာ၀န္ မ်ားျဖစ္တယ္။

 

ေမး။    ။ ဆရာကုိယ္တြယ္ရမယ္႔၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ေဆာင္ရြက္မူေတြ ကုိလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။   ။ ကၽြန္ေတာ္အဓိကတာ၀န္ယူထားရတ့ဲ ၀န္ႀကီးဌာနက စည္ပင္ သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စက္မူလက္မႈႈပုိင္းေပါ့။ ဒီေနရာမွာ အဓိက က႑သုံးမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒီသုံးခုမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စည္ပင္ဆုိတာကေတာ့  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရလက္ေအာက္မွာ ရွိတာမဟုတ္ပဲန႕ဲ။ တုိင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လုပ္ပုိင္ခြင္႔ ေအာက္မွာရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ တုိက္ရုိက္ရွိၿပီးေတာ့ကုိယ့္ရ႕ဲ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်တ္အတုိင္းသြားရတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္ကလည္း စိန္ေခၚမႈ၊ တစ္ဖက္ကလည္း အခြင့္အလမ္းေတြျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၅ နွစ္ အတြင္းမွာ စည္ပင္က႑အေနန႕ဲ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လုပ္ရမယ့္ အပုိင္း ေတြထဲမွာဆုိရင္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေပါ့ေနာ္။ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အပုိင္း ကုိအဓိကအားစုိက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ဖုိ႕အစီစဥ္ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလုံးသိတ့ဲအတုိင္းပဲ ဟားခါးၿမိဳ႕က ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲလက္ရွိအေနအထားမွာ မႏွစ္က ျဖစ္ခ့ဲ တ့ဲ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ျပန္လည္ထူးေထာင္ေရးကိစၥကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အင္တုိက္အားတုိက္ကုိ လုပ္မယ့္အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႕လုိ႕ ဟားခါးၿမိဳ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးကိစ္ၥကလည္း အား စုိက္ရမယ္အပုိင္းမွာ ပါပါတယ္။ ဟားခါးၿမိဳ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာတင္မက ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းန႕ဲ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပစံခ်ိန္ စံညႊန္းန႕ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈလုပ္ႏိုင္္ဖုိ႕ စဥ္းစားထားတာ ရွိပါ တယ္။ ထုိနည္းတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဖလမ္းရြာဘက္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အားလုံးသိတ့ဲအတုိင္းပဲ ၿမိဳ႕သစ္ေရြ႕ရမယ့္အေနအထားအဲလုိမ်ဳိး ေဆြး ေႏြးထားတာ ၊ စဥ္းစားထားတာေတြရွိတယ္။ အဲေတာ့ ဖလမ္းၿမိဳ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ကိစၥလည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တတိယကေတာ့ ပလက္၀ကလည္း လက္ရွိ ၿမိဳ႕မွာရွိတ့ဲအေနအထားကေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႕ အစုိးရဘက္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပလက္၀ကုိ ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္လာတ့ဲအထိ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႕စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိရင္ ခ်င္း ျပည္နယ္မွာေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရးအရဆက္သြယ္ႏိုင္တ့ဲ ေရ ေၾကာင္းက ပလက္၀နယ္ကအဓိကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပလက္၀ဟာ ခ်င္း ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရ႕ဲ အခ်က္အျခာက်တ့ဲေနရာတစ္ခု၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ကေနလည္း ဆက္စပ္လုိ႕ရတယ္။ ေနာက္ကုလားတန္စီမံကိန္း အ ေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ အခ်က္အခ်ာက်တ့ဲေနရာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ေၾကာင့္မုိ႕လုိ႕ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်တယ္။ အဲေတာ့ ဒီ (၅) နွစ္အတြင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရ႕ဲ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ မတူပီ၊ မင္းတပ္၊ ပလက္၀ အဲဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြရ႕ဲ ဖြ႕ံၿဖိဳး မႈေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ပုိမုိဖြ႕ံၿဖိဳးမႈျဖစ္ေအာင္လုပ္သြားဖုိ႕ရွိသလုိ႕ တစ္ျခား ၿမိဳ႕ေတြရ႕ဲ ထန္တလန္၊ တြန္းဇံ၊ ကန္ပလက္ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၿမိဳ႕ေဒသန႕ဲ ကုိက္ညီေအာင္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံၿဖိဳးမႈျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။

ဒါေတြေတာ့ စည္ပင္သာယာကိစၥေတြပါ။ အထူးသျဖင့္ ဒီ ေနရာမွာ စည္ပင္သာယာကိစၥ ေတြေျပာမယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ရ႕ဲ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕ဲေတြ အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑ကသက္ဆုိင္ ရာၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြက အေထာက္အကူျပဳဖုိ႕လုိပါတယ္။ အဲေတာ့ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ ဖအေထာက္အကူျပဳဖုိ႕ အားေကာင္းေမာင္းသန္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္က႑မွာ လက္ရွိမွာ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈႏႈန္းက ၁၅ % ပဲ ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးရ႕ဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလြမ္းၿခဳံဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ရ႕ဲ ဆႏ္ၵပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာလွ်ပ္စစ္မီးန႕ဲ ထမင္းခ်က္တဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၁% ပဲ ရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ရ႕ဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈလြမ္းၿခဳံတ့ဲ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လက္ရွိ အေနအထားမွာ အင္မတန္နည္းေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမင့္ၿပီးလႊမ္းၿခဳံမႈရွိနုိင္မလဲ။ အဲဒါကုိပညာရွင္ေတြန႕ဲ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ေနာက္ထပ္္ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးမီးလင္းဖုိ႕ဆုိတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမလြယ္တ့ဲကိစ္ၥပဲ။ သုိ႕ေသာ္ အဲဒီထဲမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ တုိးျမင့္မလဲ။ ၂၅ % ေလာက္ျမင့္နုိင္မလား။ ဒါကုိ ပညာရွင္မ်ားရ႕ဲ အကူအညီယူၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႕ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မဟာဓာတ္အားလုိင္း တည္ေဆာက္ေနတာေတြရွိတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႕ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

ဒါေတာ့ ျပည္ေထာင္အစုိးရေတြန႕ဲ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ထဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ရ႕ဲ ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္သုံးစြဲ၊ အသုံးျပဳနုိင္တ့ဲ အေနအထားမ်ဳိး၊ လုံေလာက္တ့ဲအေန အထားမ်ဳိး ၊ မလုံေလာက္ရင္ေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ ကူညီႏိုင္ တ့ဲ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။ ဒီေနရာ ထူးျခားတ့ဲ အခ်က္တစ္ခုက ပလက္၀နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းက ခ်င္းျပည္နယ္ရ႕ဲဘတ္ဂ်တ္ထဲမွာ မရွိဘူး။ ရခုိင္ျပည္ နယ္ဘတ္ဂ်တ္ထဲမွာျဖစ္ေနတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီအတြက္မုိ႕လုိ႕ ခ်င္းျပည္ နယ္တစ္လုံးရ႕ဲ လွ်ပ္စစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်တ္ဆြဲတ့ဲအခါမွာ ခ်င္း ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးပါ၀င္နုိင္ဖုိ႕ ျဖစ္တယ္။

၂၀၁၆-၁၇မွာ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ့ ပလက္၀ရ႕ဲလွ်ပ္စစ္ဘက္ ဂ်တ္ကုိ ရခုိင္ထဲမွာ မပါေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႕ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကစၿပီး ပလက္၀ရ႕ဲ လွ်ပ္စစ္အသုံးစရိတ္ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်တ္ထဲမွာ ျပန္ပါလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလားဆုိတာ စဥ္းစားခ်က္ တစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ေတြန႕ဲ ေမးျမန္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕ ကိစ္ၥပါ။ အေရးႀကီး ဆုံးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိးဖုိ႕ရန္ ရလာတ့ဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ခ်က္ၿပဳတ္တ့ဲအပုိင္းမွာ အသုံးျပဳနုိင္ မယ္ဆုိရင္ထင္းသုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္တယ္။ ဘသာ၀ထင္းေလွ်ာ့ ခ်လာႏိုင္သမွ် သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရ၊သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး၊ ထုိထက္ မက စက္မႈလုပ္ငန္းေတြတုိးတက္လာမယ္။ အင္တာနက္ေတြ၊ ဖုန္းေတြ အသုံးျပဳမႈ တုိးလာမယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခ်င္း ျပည္နယ္မွာ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈက ၁.၃%ပဲရွိတယ္။

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႕လုိ႕သတင္းနည္းပညာေတြ နိမ့္က်တ့ဲအခါ မွာ အထူးသျဖင့္ လူထုကုိ အသိေပးတ့ဲကိစ္ၥ၊ လူထုကုိ အသိျမင္ဖြင့္တ့ဲ ကိစၥ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးတ့ဲ ကိစၥမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ပုိၿပီးေတာ့ ေနာက္ေႏွးၾကန္႕ၾကာတာျဖစ္တယ္။ လူထုကမသိတ့ဲအစုိးရဘာ လုပ္ မလဲဆုိတာ။ လူထုကျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္တယ္။ လူထုကအစုိးရဘာလုပ္ေန လဲဆုိတာသိသင့္တယ္။ အစုိးရဘာျဖစ္ေနလည္းဆုိတာ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ ေအာက္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိတာအခ်ိန္နဲ႕ တစ္ေျပးညီသိႏိုင္ လာရင္ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုိခ်င္တ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိတာထိေရာက္မွာ ပါ။ ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္ကေတာ့ အလတ္စားန႕ဲ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း SME ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ စဥ္းစားေန တာ ကၽြန္ေတာ္လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္မွာေရာက္တုန္းကၽြမ္းက်င္တ့ဲ ပညာ ရွင္ေတြန႕ဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီဂါေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႕၊ ကုလသမဂ္ၢအဖြ႕ဲကအစရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြ႕ဲအစည္းေတြဘက္ကပညာရွင္ေတြနဲ႕ေကာ ေထာက္ ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ခ်င္းျပည္နယ္မွာSME လုပ္ငန္းေတြ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္လက္ရွိအေနအထားမွာ ဒီစက္မႈ ႀကီးၾကပ္ဦးစီး႒ာနမွာ တင္ျပတ့ဲ စာရင္းဇာယားေၾကညာခ်က္ေတြ ခ်င္း ျပည္နယ္မွာ စက္မႈ၊လက္မႈလုပ္ငန္းက ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ အႀကီးစားက ၅ ခု အဲဒီထဲမွာ ဘာေတြပါလဲဆုိရင္ သစ္ခြဲစက္တုိ႕၊ ေက်ာက္ခြဲစက္တုိ႕၊ ေရသန္႕စက္တုိ႕ပါတယ္။ အလတ္စားက ၁၀ ခု ေက်ာ္ေက်ာ္၊ အမ်ားဆုံးက အေသးစားပဲျဖစ္တယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္မယ္ဆုိရင္SME ဌာန က ဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္လာဖုိ႕ အေရးႀကီးပါတယ္။SME ဌာန တုိးတက္လာလွ်င္ မိသားစုအလုိက္၊ ရပ္ရြာအလုိက္ ၀င္ေငြတုိးလာမွာျဖစ္တယ္။ ၀င္ေငြတုိး လာမွာျဖစ္သလုိ သုံးေငြန႕ဲ ၀င္ေငြမွ်မွာ။ ခ်င္းလူမ်ဳိးက ေလးသိန္းရွစ္ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ Refugee ေတြ ျပန္လာမယ္ဆုိရင္ေပါ့ ပ်မ္းမွ်အား ျဖင့္ ငါးသိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တစ္ဦးခ်င္း လုိအပ္တ့ဲ အသုံးစရိတ္ေတြသုံးရမယ္။ မျဖစ္မေနသုံးရမယ့္ အေျခခံ အသုံးစရိတ္ကုိ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတ့ဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီက ရွာေဖြ ထုတ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒါေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့မွ ထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ထြက္လာတ့ဲစုေငြ၊ ေဆာင္းေငြေတြကုိ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတ့ဲ အေန အထားျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကအစုိးရက ဖန္တီးေပးႏိုင္တယ္ ဆုိ ရင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရ႕ဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအထူးသျဖင့္ လူေနမႈဖြ႕ံၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႕လုိ႕  SEMန႕ဲ ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္ နယ္မွာ ပုိမုိၿပီးေတာ့ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေအာင္ ဒါေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႕ အေန အထားမ်ဳိး၊ တတ္ႏိုင္သမွ်ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စဥ္းစားထား ပါတယ္။ အဲလုိလုပ္တ့ဲအခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရတင္မကဘူး ႏိုင္ငံ တကာက အဖြ႕ဲအစည္းဂ်ပန္တုိ႕၊ အီယူလုိမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ကူညီေပး နုိင္တ့ဲ နုိင္ငံတကာေတြေပါ့ တတ္နုိင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႕ပဲျဖစ္ပါ တယ္။SME န႕ဲ က်ေတာ့ အဓိက ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အဓိက လုပ္လုိ႕ရတ့ဲ ကိစၥ(၁)Tourism ကုိ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား တယ္။ အဲေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ Tourism ၀င္လာနုိင္ဖုိ႕ ဆုိရင္ Touristside ေပါ့။  Tourist လာေလာက္တ့ဲအေနအထားျဖစ္ဖုိ႕ ႏုိင္ငံျခား ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္အလည္အပတ္လာေလာက္တ့ဲအေန အ ထားျဖစ္ဖို႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိအားေပးခ်င္တယ္။

 

ေမး။  ။ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမူေတြက ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ။

ေျဖ။    ။ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီသတင္းပုိ႕ရမယ့္ အခ်ိန္မွာ Information flow မျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတြက္ ႀကီးစြာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီ Communication ပုိင္း အခုလိုျဖစ္ ေနတ့ဲ အေနအထားမ်ဳိး ဒါခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရကုိ ပထမစိန္ေခၚမႈ။ ဒုတိယစိန္ေခၚကေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဒီျပည္နယ္ တြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးသိတ့ဲအတုိင္းပဲ ၁၂ ရာသီ ေႏြ၊ မုိး၊ေဆာင္ သြားေနတ့ဲ အခ်ိန္မေရြ႕သြားေနတ့ဲ လမ္းေတြဟာ တစစပ်က္ေနတယ္။Transportation တကယ္ကုိ လုိအပ္တယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြ မ်ား တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတ့ဲအတြက္ ဆီေတြ စ်းတက္ တယ္ပုိ႕ေဆာင္ေရးအတြက္လည္းေစ်းမ်ားတယ္။ တဖက္လည္း ခ်င္း ျပည္နယ္ အစုးိရအတြက္တစ္ျခားျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသအစုိးရေတြန႕ဲ မတူညီတ့ဲ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ေပါ့။အဲဒါကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တတ္ ႏိုင္သမွ် ေျပေလွ်ာ့ဖုိ႕ ႀကိဴးစားေနပါတယ္။ လာမယ့္ ၅ နွစ္အတြင္းမွာ ေက်းခါးကေနၿပီးေတာ့ ပလက္၀ထိ ကားလမ္းေဖာက္ဖုိ႕ကိစၥလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလ်န္လြယ္ကေျပာထားပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ  မဟာ ဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖင့္ လုပ္သြားဖုိ႕တာ၀န္ရွိတယ္။  ဒီႏွစ္ခ်က္အျပင္ ေနာက္ ထပ္စိန္ေခၚမႈက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခ်င္းလူမ်ဳိးထဲမွာရွိေနတ့ဲ  ၿမိဳ႕နယ္စြဲေတြ၊  မ်ဳိးႏြယ္စြဲေတြလည္းရွိတယ္။ ခ်င္းနုိင္ငံေရးတကယ္လုပ္ၾကရင္ ကၽြန္တာ္ တုိ႕ၿမိဳ႕နယ္အစြဲေတြ၊ မ်ဳိးႏြယ္အစြဲေတြ အဲဒီႏွစ္ခုကုိ ေက်ာ္လြန္နုိင္မွ အဆင္ေျပမည္။ အခုကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္လုိ႕ေျပာရင္ ကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္ ေလာက္ကုိပဲ ျမင္ၾကတယ္။ အဲလုိျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ေတြ ျဖစ္ေနမွာအေရးႀကီးတာက ခ်င္းအားလုံးအတြက္ျခံဳငုံစဥ္းစားၿပီး လုပ္ သြားၾကဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *