”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နတလေက်ာင္းရဲ႕ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူေတြကေျပာၾကတယ္။ဘာသာေရးအရ စည္း႐ံုးခ်င္လို႔ဖြင့္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ဒါက လံုးဝမွားပါတယ္။”နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဂလိန္းေမာင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

Home » Interview » ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နတလေက်ာင္းရဲ႕ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူေတြကေျပာၾကတယ္။ဘာသာေရးအရ စည္း႐ံုးခ်င္လို႔ဖြင့္တယ္ဆုိၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ဒါက လံုးဝမွားပါတယ္။”နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဂလိန္းေမာင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

By Chin World on June 14, 2016. No Comments

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။

sayar Gay

 

ေမး။    ။ ဆရာႀကီးနာမည္နဲ႔ ဆရာႀကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ လက္ရွိရာထူးကို ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။     ကြၽန္ေတာ္နာမည္ကဆလုိင္းေဂလိန္းေမာင္းပါ။ရာထူးကေတာ့လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သင္တန္းေက်ာင္းကေတာ့ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရွိတ့ဲပညာေရးနဲ႔  ေလ့က်င့္ေရး တြဲထားတ့ဲ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေက်ာင္းနာမည္အျပည့္အစုံေျပာရမယ္ဆုိရင္ ”နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း”လုိ႕ ေခၚပါ တယ္။

ေမး။    ။ ဒီသင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။     ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ အခုလက္ရွိ ဌာနႏွစ္ခုရွိတယ္။ (န တ လ) နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သင္တန္းေက်ာင္းအေနနဲ႔ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ အိမ္တြင္းမႈေက်ာင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းေတြရွိပါတယ္။  ဒီကေန႔ထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္မွာ  ရပ္တည္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကုိ ဖြင့္လွစ္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဒီပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာနက်ေတာ့ ႏွစ္ရွည္၊ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္တယ္။ နယ္စပ္ေဒသမွာရွိတ့ဲတုိင္းရင္းသား လူငယ္ေလးေတြရ႕ဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာတ့ဲ လူသားအရင္းအျမစ္ကုိေဖာ္ထုတ္ေပးတ့ဲ ဦးစီးဌာနျဖစ္ေတာ့ ေရရွည္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ႐ုပ္လုံးမေပၚ ႏုိင္ဘူး။ ၁ဝႏွစ္၊ ၁၅ႏွစ္က်မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္တ့ဲ ကေလးေတြက လည္ပတ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႐ုပ္လုံးေပၚလာတယ္။ အဲတာေလေတာ့ ကြဟမႈရွိတယ္။

ေမး။    ။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ သင္တန္းေက်ာင္းဘယ္ႏွစ္ခုရွိပါသလဲ။ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အဓိကအေျခစိုက္လဲ။

ေျဖ။     ။ခ်င္းျပည္နယ္မွာေတာ့   ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးရွိတယ္။ ေျမာက္ပုိင္းမွာဆုိရင္လည္း ဟားခါး၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္း၊ တြန္းဇန္၊ ထန္တလန္(၅)ေက်ာင္းရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ပုိင္းမွာဆုိရင္ မင္းတပ္၊မတူပီ၊ ကန္ပက္လက္၊ ပလက္ဝ ၂ဝ၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စၿပီးေတာ့ဖြင့္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြန႕ဲ လည္ပတ္ေနတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ မင္းတပ္မွာ ႏွစ္ေက်ာင္းေပါ့။ အားလုံးေပါင္းလုိက္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ၉ ေက်ာင္း၊ ဒီကေန႕ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၁ဝ ေက်ာင္း ရွိတယ္။

 

 

ေမး။    ။ ဦးစီးဌာနက ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ဆင့္ေတြကို ရွင္းျပေပးပါ။

ေျဖ။     ။ကြၽန္ေတာ္တုိ႕႔ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဦးစီဌာနကေတာ့ အေျခခံန႕ဲ အဆင့္ျမင့္ႏွစ္ခြဲတယ္။ အေျခခံဆုိတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းေတြေပါ့ နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း၊ အိမ္တြင္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း၊ ဒီဟာေတြကုိ အေျခခံလုိ႔ေခၚတယ္။ၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမင့္ဆုိတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ရန္ကုန္မွာ တစ္ေက်ာင္း၊စစ္ကုိင္းမွာ တစ္ေက်ာင္း အဲဒီႏွစ္ေက်ာင္းပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတကၠသုိလ္၊ ပညာေရးတကၠသုိလ္ကုိ စစ္ကုိင္းမွာပဲ။ ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္  ဝန္ထမ္းေတြတက္တ့ဲ  ဗဟုိေလ့က်င့္ ေရးသင္တန္း ေက်ာင္းေတြက ေျမာက္ဒဂုံမွာဖြင့္ထားတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သင္တန္းေက်ာင္းကေတာ့ အဆင္ျမင့္လုိ႔ ေခၚတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူငယ္သင္တန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈေက်ာင္းကုိေတာ့ အေျခခံက႑လုိ႔ အဲလုိခြဲထား တယ္။

ေမး။    ။ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးကုိ ၿခံဳၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ ဆုိရင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။

ေျဖ။     ။ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးၿခံဳေျပာမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပွ်မ္းမွ်တစ္ေက်ာင္းကို ရာဂဏန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိရင္ ေျမာက္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရနည္းတယ္။ တီးတိန္မွာ ေတာ့ေက်ာင္း သူေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းဘက္မွာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ ဦးေရနည္းတ့ဲအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို (၇၅)ေယာက္ေလာက္နဲ႔  တြက္ၾကည့္လုိက္ရင္  ခ်င္းျပည္တစ္ျပည္လံုးမွာ (၁ဝ ) ေက်ာင္းရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္(၇၅ဝ)ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။လက္ရွိအဲဒီပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ရွိတယ္။

ေမး။    ။ လက္ရွိေက်ာင္းေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းအင္အားက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရွိမလဲ။

ေျဖ။     ။ဝန္ထမ္းအင္အားက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ဖြ႕ဲစည္းပုံက (၂၂)ဦးရွိတယ္။  ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးရွိတယ္။ ဒုေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးရွိတယ္။ နည္းျပက ၁၁ဦး ၊ နည္းျပမွာလဲ နည္းျပရွိမယ္ လက္ေထာက္နည္းျပ ရွိမယ္။ အကူနည္းျပေပါ့ စသျဖင့္ ၿခံဳၿပီး ေျပာရရင္ေတာ့ (၁၁)ဦး။အငယ္တန္းစာရင္းတုိ႕ စားဖုိ႕မွဴး၊ ထမင္းခ်က္စ သျဖင့္ေပါ့ ကြန္ပ်ဴတာတုိ႔ ဘာတုိ႕ေပါ့။ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတုိင္းမွာ အားလုံးဖြ႕ဲစည္းပုံက (၂၂) ဦးပါတယ္။

 

 

ေမး။    ။ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဘယ္လုိလက္ခံပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ေက်ာင္းတုိင္းမွာ ၅ တန္းကေန ၁ဝတန္းအထိ တက္ေရာက္ ေနတာပါ။ လက္ခံတာကေတာ့ ႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အဓိက ကေတာ့ ၅တန္း၊ ၆တန္း အလြန္ဆုံး ၇တန္းေလာက္အထိ ငယ္တ့ဲ ကေလးေတြကုိစၿပီးေတာ့မွ ကေလးေတြကုိ လက္ခံခ်င္တာ။ တက္ေရာက္ေနတာက ၇တန္းကေန ေအာင္ၿပီး ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁ဝ တန္းအထိ ဆုိေတာ့ ၅တန္းကေန ၁ဝ တန္းအထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ခံၿပီး သင္ၾကားေပးတ့ဲ အေနအထားရွိတယ္။

ေမး။    ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ၿပီး လက္ခံသလဲ။ ေက်ာင္းအပ္ဖုိ႔ေကာ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကို ဘယ္လို အသိေပးသလဲ။

ေျဖ။     ။လက္ခံတ့ဲေနရာမွာလဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အသက္ပုိင္းျခားမႈ ရွိတယ္။ အလယ္တန္းဆုိရင္ ၁၂ႏွစ္နဲ႔ ၁၆ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမယ္။ သူ အတန္းလုိက္နဲ႔ ျပန္ခ်ိန္ရတာေပါ့ ၅တန္းဆုိရင္ ၁၆ႏွစ္ဆုိရင္ မျဖစ္ျပန္ဘူး။ ၅တန္းဆုိရင္ ၁ဝႏွစ္၊ ၁၁ႏွစ္ေလာက္။ အထက္တန္းက်ေတာ့ ၁၆ ႏွစ္ကေန ၁၈ႏွစ္ အဲလုိ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတယ္။ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေကာ္မတီေတြ အကုန္လုံးကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္တ့ဲေန႔ကုိ ကေလးေတြရဲ႕က်န္းမာေရးစစ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႕ရ႕ဲ ဥပဓိ႐ုပ္ရည္ေလး ၾကည့္ရ တယ္။ အရပ္အေမာင္းေလးေတြ ၾကည့္ရတယ္။ အၾကမ္းျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခခံပညာဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆုိတာ ဥပမာ- ၅တန္းတက္မယ့္ ကေလးေတြကုိ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ၄တန္းစာေတြျဖစ္တ့ဲ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာတုိ႕ကုိ ၂၅မွတ္ဖုိး၊ ၅ဝမွတ္ဖုိး ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအျဖစ္ ေျဖခုိင္းတယ္။ ကုိယ္လက္အဂၤါေပါ့ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္လာမယ့္ ကေလးေတြျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကုိယ္လက္အဂၤါ ျပည့္စုံမႈရွိရပါ့မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဦးစားေပးတ့ဲ ေနရာမွာလဲ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕မူျဖစ္တ့ဲ မိဘမ့ဲကေလးေတြကုိ ပထမဦးစားေပး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမိမ့ဲ အေမမရွိတ့ဲ ကေလးေတြ၊ ၿပီးေတာ့မွ အဖမ့ဲ။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္က်မွ မိဘစုံေသာ္ျငားလည္းပဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမယ္။ ပညာကုိလည္း အမွန္တကယ္ တက္ေျမာက္လုိခ်င္တ့ဲ ကေလး မ်ဳိးဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕က ဦးစားေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေလးေတြမွာ တစ္ခုဘာရွိလည္းဆုိေတာ့ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ရမယ္။ မိဘႏွစ္ပါးမဟုတ္ ရင္ေတာင္မွ အေဖေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေမေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးဦး ျဖစ္ရမယ္။ အဲလို သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ တယ္။

ေမး။    ။ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေထာက္ပ့ံမႈပုိင္းေကာ ဘယ္လုိရွိလဲ။

ေျဖ။     ။ေထာက္ပ့ံအပုိင္းကေျပာရရင္ အကုန္လုံးတာဝန္ယူထားတာ ပါ။ သူတုိ႔ ေက်ာင္းစဖြင့္ၿပီး ဆုိကတည္းက အခုက ပညာေရးမွာလည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံစရိတ္တုိ႔မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဗလာစာအုပ္၊ ေဘာပင္၊ ခဲတံေတြ ေက်ာင္းစိမ္း၊ ေက်ာင္းျဖဴေတြ ကေလးေတြက သင္တန္းေက်ာင္းကေန ေက်ာင္းႀကီးမွာ သြားတက္တယ္။ မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္  ေက်ာင္းစိမ္း၊ ေက်ာင္းျဖဴဆုိလည္း တစ္ႏွစ္ကုိ ႏွစ္စုံ။ ဗလာစာအုပ္ဆုိရင္ အထက္တန္းဆုိရင္ ၄ဒါဇင္၊ အလယ္တန္းဆုိရင္ ၃ဒါဇင္၊ ေဘာပင္ဆုိရင္ အထက္တန္းဆုိရင္ ၁၈ေခ်ာင္း၊ အလယ္တန္းဆုိရင္ ၁၂ေခ်ာင္းစသျဖင့္ေပါ့။ စာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္၊ ေက်ာင္းဝတ္စံု အျဖဴ/အစိမ္း၊ ၿပီးေတာ့မွ ေက်ာင္းမွာက ပုံႏွိပ္စာအုပ္ေတြဆုိရင္ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ေတြက စာအုပ္ေတြ ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ျပန္ၿပီးအသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ လုပ္တယ္။ လုိတာေတြက်ေတာ့႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္တင္ျပရတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္းပညာေရးက ပုံႏွိပ္စာအုပ္ေတြကုိ အခမ့ဲ ျဖန္႕ေဝးေပးတ့ဲ အေနအထားမ်ဳိးရွိလာတယ္။ ရိကၡာေျခာက္ပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ဆား၊ အျပည့္အဝေထာက္ပ့ံေပးထားတယ္။ ရိကၡာစုိဆုိရင္ တစ္ရက္ကုိ ၇၅ဝ ေထာက္ပ့ံေပးတ့ဲအေနအထားမ်ဳိးရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္လကုိ မုန္႔ဖုိးေငြဆုိတာ သူတုိ႕ေတြ တစ္ကုိယ္ ရည္အသုံးစရိတ္၊ အသုံးအေဆာင္ေပါ့။ ဥပမာ- သြားတုိက္ေဆး၊ သြားတုိက္တံ၊ ေရခ်ဳိးဆပ္ျပာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာ၊ ခြက္တုိ႕က အစေပါ့။သူတုိ႕ေတြကုိ လစဥ္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္ဆုိၿပီး အထက္တန္းဆုိရင္ လစဥ္ ၂ဝဝဝက်ပ္၊ အလယ္တန္းဆုိရင္ ၁၅ဝဝက်ပ္၊ မူလတန္းဆုိရင္ ၁ဝဝဝက်ပ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ အဲလုိမ်ဳိးေလးေတြ ေထာက္ပ့ံေပးတယ္။

ေမး။    ။ေက်ာင္းသား။ ေက်ာင္းသူေတြရ႕ဲ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ဇယား ကုိ ဘယ္လုိ႔သတ္မွတ္ေပးတာလဲ။

ေျဖ။     ။ပထမေတာ့ မနက္ပုိင္းကုိ တန္းစီရတယ္။ တန္းစီၿပီးေတာ့ လူစစ္တယ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကေန သတ္မွတ္ေပးတ့ဲ သစၥာဓိဌာန္ေတြ ရြတ္ဆုိရတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္တုိ႕၊ စစ္မွန္တ့ဲ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တုိ႔၊  ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း၊ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ရ႕ဲ သင္တန္းေက်ာင္းသီခ်င္း၊ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရတဲ့ ရည္ရြက္ခ်က္(၆)ခ်က္ ဒါေတြ ေန႔စဥ္ နံနက္တုိင္းကေလး ေတြရ႕ဲ ေခါင္းထဲမွာ စြဲၿမဲေနေအာင္ ဒါကုိ ရြတ္ဆုိၾကတယ္။ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ    သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္တုိ႕ သင္ခန္းစာေလးေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပုိ႔ခ်ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ ဘာသာေရးန႕ဲ မဆုိင္ဘူး။ ကေလးေတြ ဘယ္ဘာသာဝင္ကေလးမဆုိ ျပည္သူနီတိေပါ့။ လူႀကီးေရွ႕မွာ ဘယ္လုိလမ္းေလွ်ာက္ရမလဲ။ ထမင္းစားရင္ ဘယ္လုိစားရမလဲ။ လူႀကီးနဲ႔ေျပာဆုိရင္ ဘယ္လုိေျပာဆုိရမလဲ စတာေတြ လိမၼာ၊ယဥ္ေက်း တ့ဲကေလးေတြျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရ႕ဲဦးစီးဌာနကုိကပဲ ပညာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနလို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ပညာေရးမွာ ထူးခြၽန္ၿပီးေတာ့ လူေတာ္ႀကီးေတြျဖစ္ လာေအာင္ ဒါက တစ္ပုိင္း၊ ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုိတာ ေစာနေျပာသလုိကေလးေတြ လိမ္မာယဥ္ေက်းတ့ဲ ကေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ မွန္ကန္တ့ဲ အေတြးအေခၚေတြရွိတ့ဲ ကေလးေတြျဖစ္ေအာင္ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ပညာေရးအပုိင္းမွာ လူေတာ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပး သလုိ႕၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေလ့က်င့္ေရးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူေကာင္းေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္လည္း စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ေတြပဲ ပုိ႕ခ် ေပးတယ္။

ေမး။    ။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၁ဝတန္းေအာင္ၿပီးတဲ့ကေလးေတြ ကို ဘယ္လိုဆက္လက္တာဝန္ယူပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ၁ဝ တန္းေအာင္လာလုိ႔ ရွိရင္ ခုန ကြၽန္ေတာ္ေျပာသြားတဲ့ထဲမွာလဲပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ အဆင့္ျမင့္ေပါ့ ရန္ကုန္မွာ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ဆုိၿပီး ရန္ကုန္မွာ တစ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားတယ္။ အထက္ျမန္မာျပည္မွာက်ေတာ့ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွာ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါတယ္။ ၁ဝ တန္းေအာင္လာတ့ဲ ကေလး ေတြက အတြဲအလုိက္ေပါ့ သိပၸံတြဲဆုိ သိပၸံတြဲ၊ ဝိဇၨာတြဲဆုိ ဝိဇၨာေပါ့အဲဒီလို ဘြဲ႕ေပးပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာလုိင္းဆုိရင္လည္း AGTI/GTI/BE အဲလုိမ်ဳိးဘြဲ႕ေတြကုိ ေပးပါတယ္။ ကေလးေတြရ႕ဲ ႀကိဳးစားမႈ၊ အားထုတ္မႈကုိ ဆုံးခန္းတုိင္သြားေအာင္ တစ္ခ်ဳိ႕ဆုိရင္သူတုိ႕ ဘာသာတြဲန႕ဲအေလွ်ာက္ ထူးခြၽန္လို႔ ဂုဏ္ထူးပဲရရ၊ မဟာပဲတက္တက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ဆက္ၿပီးတာဝန္ယူၿပီးၿပီးေတာ့ကေလးရ႕ဲ ႀကိဳးစားသေလာက္၊ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ဒီကေန႔ထိ တာဝန္ ယူေပးပါတယ္။

ေမး။    ။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဒီသင္တန္းေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ကစၿပီး ထူးခြၽန္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဘယ္ေလာက္ေမြးထုတ္ၿပီးၿပီလဲ။

ေျဖ။     ။ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ေက်ာင္းအသီးသီးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲတာေပါ့။ ခ႐ုိင္တာဝန္မထမ္းေဆာင္မီ၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲတယ္။ ေက်ာင္းစဖြင့္လွစ္တ့ဲ ၁၉၉၈-၉၉ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး ဒီကေန႕မွာ ၂ဝ၁၄-၁၅ပညာသင္ႏွစ္အထိကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕အားလုံး စုစုေပါင္း (၁၃၉)ဦး အဲဒါေတြက ဘြ႕ဲရသူေတြ၊ ဌာနေတြအသီးသီးေျပာရရင္ေတာ့ ႐ႈပ္ကုန္ေတာ့မယ္။ ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ သူနာျပဳသားဖြားတုိ႕၊  ပညာေရးပုိင္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသုိလ္တုိ႕မွာ ထမ္းေဆာင္တယ္။ ဒီေက်ာင္းသားေတြက ေစာနေျပာတ့ဲတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ဒီဂရီေကာလိပ္မွာဆက္ၿပီးတက္တယ္။ ႐ုိး႐ုိးေအာင္လာတယ္ဆုိရင္လည္း ဒီေန႕ဘြ႕ဲလက္မွတ္ေပးတာန႕ဲ ေနာက္တစ္ေန႕မွာ သူနဲ႔သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္ခန္႕အပ္ထားၿပီးၿပီ သူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္ ဝန္ႀကီးဌာနကုိ အပ္

လုိက္တယ္။ အဲဒီကေနစၿပီး လစာရတယ္။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္က သိပၸံတြဲန႕ဲကေလးႏွစ္ေယာက္က ေဒါက္တာဘြဲ႕န႕ဲ ၾႀႀွ ရတယ္။ ၾႏဆုိလည္းၿပီးခ့ဲႏွစ္က တစ္ေယာက္ရၿပီး အခုဆုိရင္ ဟားခါး၊ ပ ဆ လ တုိ႕မွာအလုပ္ဝင္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ စစ္ဘက္မွာဆုိရင္လည္း ီွဗမွာ သုံးေယာက္ေလာက္ရွိတယ္ အခုဆုိရင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါၿပီ။

ေမး။    ။ ဆရာတုိ႔ေက်ာင္းကေန ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြရွိလား။

ေျဖ။     ။ အပတ္စဥ္(၁)မွာဆင္းတ့ဲ ကေလးေတြမွာပဲ ရာထူးအႀကီးဆုံးကအခုဆုိရင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေတြျဖစ္ေနၿပီ။ ေထြအုပ္ေတြမွာလည္းရွိတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာတုိ႕၊ ဆည္ေျမာင္းတုိ႕ေက်းလက္နဲ႔စည္ပင္တုိ႔မွာလည္း အသီးသီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။

ေမး။    ။ ဒီ နတလေက်ာင္းေတြက ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားမႈေတြရွိတယ္ဆုိၿပီး ေျပာေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဆရာႀကီးအျမင္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။     ။ အဲ့ဒါက လုံးဝ မွားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႔ လုံးဝဘာသာေရးဘက္သြားတာလုံးဝမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ အၿမဲတမ္းေျပာပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ရပ္မိရပ္ဖတုိ႔၊ ရပ္ေက်းအစည္းအေဝးတို႔ကိုတစ္လ တစ္ႀကိမ္က်င္းပတ့ဲအစည္းအေဝးတုိင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးကုိ ခြင့္ပန္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕က ဒီေက်ာင္းရဲ႕ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုံးဝဘာသာေရးကန္႕သတ္မႈမရွိပါဘူး။ ေက်ာင္းကုိ  အလည္လာၿပီးေတာ့မွ ေလ့လာၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔လုိမ်ဳိး လာေလ့လာပါ။ ခုနက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ လက္ခံတယ္ဆုိတ့ဲ ေနရာမွာလည္း ဘာသာေရးလုံးဝမပါပါဘူး။ ဘာသာမေရြးဆုိတ့ဲေနရာမွာ ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာရယ္ေပါ့။ ခရစ္ယာန္ကေလး ေတြလည္း လာေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႕လုိ မ်ဳိးမွာ လာေရာက္ေလ့လာပါဆုိတာက သူတုိ႕သက္ဆုိင္ရာ ဘုရား ေက်ာင္းေတြမွာသြားတယ္။ အျပင္ထြက္မွတ္တမ္းမွာ လက္မွတ္ထုိးတယ္။ သင္တန္းေက်ာင္းမွာလည္း  ထမင္းစားခါနီး  ဆုေတာင္းတာတုိ႕၊အိပ္ခါနီးဆုေတာင္းတာတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပါပဲ နည္းနည္းထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြး ေက်ာင္းမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္ဆုိတ့ဲအေၾကာင္း အဲဒါကေတာ့ အထူးတလည္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။    ။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဆရာႀကီးေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို အၿမဲတမ္းေျပာဆုိေနတဲ့ လက္သံုးစကားရွိရင္ ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။     ။ ကြၽန္ေတာ္က ကေလးေတြကုိ ႏွစ္ခ်က္ပဲ ေျပာတယ္။ စည္းကမ္းန႕ဲပတ္သက္လုိ႕ ”စည္းကမ္းဆုိတာက လုပ္ပါနဲ႔ မလုပ္နဲ႔ ႏွစ္ခုရွိတယ္။” လုပ္ပါဆုိတာဟာ အဲဒီေပၚမွာ မိမိကုိယ္ကုိ တာဝန္ယူႏုိင္ဖုိ႕ ထပ္ၿပီးပုိးလုိက္ရင္လုံးဝလုိက္နာတ့ဲ သူ၊ ဒါက အႏွစ္ခ်ဳပ္ပဲ။ လုပ္ပါ၊ မလုပ္နဲ႔ဆုိတ့ဲဟာပဲ။ လုပ္ပါဆုိတ့ဲဟာကုိ လုပ္ဖုိ႕။ မလုပ္ပါန႕ဲဆုိတ့ဲဟာကုိ မလုပ္ဖုိ႕ အဲဒီအေပၚမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ တာဝန္ယူလုိက္ေတာ့ ဒါကစည္းကမ္းလုိက္နာတာ၊ မလုိက္နာတာပဲ။ အဲဒီတစ္ခ်က္ကုိ အၿမဲတမ္းကေလးေတြကို ဆုံးမေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကေလးေတြကုိ အၿမဲတမ္းေျပာတယ္။ လာမယ့္  ၁ဝႏွစ္၊၁၅ႏွစ္က်ရင္ မင္းတုိ႕ကုိငါ ၿပဳံးၿပဳံးႀကီးေမာ့ၾကည့္ခ်င္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကုိ အၿမဲတမ္းေျပာခ့ဲပါတယ္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *