ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ပါဝင္သူအားလံုး မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္အလံုးစံုရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းနားလည္ရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

Home » Politics » ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ပါဝင္သူအားလံုး မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္အလံုးစံုရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းနားလည္ရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

By Lal Nun Uk on September 3, 2016. No Comments

UN sectretary

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္သူအားလံုး မည္သူည့္အဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္အလံုးစံုကို ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို နားလည္ရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ (၂၁) ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆုိ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္း ခ်က္အလံုးစံုကို ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဆုိသည္ကို နားလည္ ပါရန္ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းပါတယ္။ တစ္ဖန္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုးသည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါမွသာ ဤၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ “အကူးအေျပာင္းတုိင္းတြင္ စြန္႔စားမႈ(သုိ႔)အႏၲရာယ္ မ်ား ပါဝင္စၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကူးအေျပာင္းျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းဟာ အႀကီးမားဆံုးေသာအႏၲရာယ္ကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။  အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ ေသာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ သာဓကမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။  တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုး မိမိတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အံၾသဖြယ္ရာ သာယာလွပတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္မ်ားျဖစ္တဲ့ လူငယ္မ်ားနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သယ္ပိုးၾက ပါရန္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္”ဟု၄င္းကေျပာသည္။

ယခုလူငယ္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ သာယာဝ ေျပာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အနာဂတ္ရရွိရန္မွာ ဤၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္သူမ်ားအားလံုးအေပၚ မူတည္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သိမ္ေမြ႕မႈကိုအေျခခံလ်က္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ လက္မွတ္မထုိးေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးအေပၚ ေလးစားမႈရွိရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ သည့္ အေျဖမ်ားရရွိရန္ စစ္မွန္ေသာတုိင္ပင္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားရွိရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္အဆင့္တုိင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္၏ အနည္းဆံုး ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အား အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အားလံုးကို တုိက္တြန္းလုိပါေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *