ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆလုိင္းလ်န္လြယ္ ေျဖရွင္းရမည့္ဦးစားေပးပုစာၦမ်ား

Home » Article » ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆလုိင္းလ်န္လြယ္ ေျဖရွင္းရမည့္ဦးစားေပးပုစာၦမ်ား

By Salai Gei on October 7, 2016. No Comments

14199259_1795475747353671_4211709772359816229_n

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တုိင္ ပိုက္ဆံကိုသံုးႏုိင္မယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကိုယ္တုိင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာပိုရ မယ္ဆိုရင္ သိသိသာသာတိုးတက္သြားမွာပါ”

အဆုိပါေျပာစကားမွာ လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးဟုန္းငိုင္းကုိယ္တုိင္လည္း သူ၏သက္တမ္းအတြင္း Chin World Media သို႕ေျပာၾကားခဲ့သည့္စကားလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ကန္႕သတ္ဆဲျဖစ္ျခင္းက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခု အေနအျဖင့္ ယခင္ျပည္နယ္အစိုးရသာမက လက္ရွိျပည္နယ္အစိုးရမွ အရင္ဆံုးႀကံဳေတြ႕ရသည့္ျပသနာမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပသနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စကားအရဆိုလွ်င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ပိုရမည္ဆိုလွ်င္ သိသိသာသာတိုးတက္သြားမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အကန္႕ အသတ္မ်ားရွိေနေသးျခင္းေၾကာင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္အား သိသိသာသာတိုးတက္ေစႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းကိုလည္း ရည္ညြန္းသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား ဘ႑ာေရးအရ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ျပဌာန္းထား သည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ ဗဟိုက ကန္႕သတ္မႈမ်ားရွိသည္။

လမ္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပ္သက္ၿပီး လက္ရွိလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီယိုကလည္း  ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ခ်င္းျပည္ယ္သို႕ လာလုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ စကားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း The Chinland Post ေဒသထုတ္စာေစာင္ထံေျဖဆိုခဲ့သည္။

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမႈး အုိက္ေစာျမက “ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျပည္နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႕ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေစခ်င္တာ။ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ဒီငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည့္ျပည့္၀၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တာျဖစ္တယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဥပေဒေတြ ကိုလည္း ဒီသက္တမ္းမွာေတာ့ ေကာင္းေကာင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တာေပါ့” ဟုေျပာသည္။

ယခင္ဦးဟုန္းငိုင္းဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလ်န္လြယ္မွ ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရာတြင္ ကြားျခားမႈသိပ္မရွိလွေပ။ ဦးစားေပးေျဖရွင္းရမည္ဟု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား အေပၚတြင္ ေျဖၾကားမႈမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ UNDP ၏စစ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဟုန္းငိုင္း ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေနျခင္းက တိုးတက္မႈပိုင္းတြင္ အားနည္းေနေသးသည္ကို သက္ေသျပေနသည္။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ဦးလ်န္လြယ္အေနျဖင့္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕၊ မည္သည့္ဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္၊ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္၊ ျမွင့္တင္သြားမည္ကို ငါးႏွစ္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အေန အထားအရ ငါးႏွစ္အတြင္း က႑အလုိက္ ျပည့္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ အေနအထားအထိ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္က႑မ်ားကို ဦးစားေပး အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တုိးတက္ေစႏုိင္မည္ ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားမွ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္သည္နည္းတူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေဘးျဖစ္စဥ္ကာလက ခ်င္းျပည္နယ္ ဖက္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေ၀ဠဳေက်ာ္အေနျဖင့္လည္း သူ၏အင္တာဗ်ဴးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈကို အဓိကေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႕အတူ ႏုိင္ငံေက်ာ္ ေမာ္လ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ မိုးစက္၀ိုင္မွလည္း ခ်င္းျပည္နယ္သြားၿပီးအျပန္ Chin World ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျပသနာကို အဓိကေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူမ၏အင္တာဗ်ဴးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေတာေတာင္မ်ားျဖင့္ လွပေနေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲရွိေနျခင္းက အဓိကျပသနာဟု သူမ၏ခ်င္းေတာင္ပထမခရီးစဥ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းေနထုိင္ၾကသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ပထမဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္တာ၀န္ခံ ဆလုိင္းယာကုတ္ထန္က “အဓိကေတာ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးပါပဲ။ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ တစ္ျပည္နယ္လံုး သြားလာလုိ႕ရေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕လည္း ရည္ရြယ္ ထားၾကမယ္လုိ႕လည္းထင္တယ္” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလ်န္လြယ္အေနျဖင့္လည္း “ သံုးႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ကတၱရာခင္းႏုိင္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။  ေက်းရြာဆက္ျခင္းလမ္းကိုလည္း သံုးႏွစ္အတြင္း အကုန္လံုးေပါက္ေစရမယ္” ဟု ဆိုထားသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဆိုလိုရင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာဆက္လမ္းမ်ား အကုန္ေပါက္ မည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္အစိုးရသက္တမ္း အတြင္းကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္  စံခ်ိန္စံညႊန္းမျပည့္မီမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လူထုအၾကား တြင္က်ယ္စြာေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္းမလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ လမ္းတာခ်ဲ႕ထြင္ေရးမ်ားေဆာက္ရြက္ရင္း မိုးတြင္းကာလတြင္ သိသာစြာဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယခုအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ကန္ထရိုက္မ်ားခ်ထားေပးရာ၌ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စိစစ္မည့္ လြတ္လပ္သည့္ ေကာ္မတီကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာဖြဲ႕ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကြင္းဆင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွလည္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

မတူပီေဒသခံလည္းျဖစ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရးမႈးျဖစ္သူဆလိုင္းတင္ရိုရယ္က “ အရင္က မင္းတပ္ – မတူပီကားလမ္းဆို မိုးတြင္းဆိုလည္းသြားလုိ႕ရတယ္။ အခုေတာ့ လမ္းခ်ဲ႕တဲ့ေနာက္ပုိင္း မိုးတြင္းဆို လံုး၀သြား လုိ႕မရတဲ့အထိျဖစ္သြားတယ္” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ကို ေျပာဆိုၾကၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမွသာလွ်င္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္မည္ဟု ေဒသခံအမ်ားစုမွ ယံုၾကည္လိုလားၾကသည္။ ၿမိဳ႕အခ်င္းခ်င္းလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသာမက ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားမွာလည္း မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ သြားလာရခက္ခဲသည္အထိ ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္စီးပြားေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအၾကား ရင္းႏွီးစြာပံုမွန္ထိေတြ႕ခြင့္ကိုပါ ထိခိုက္သည္ဟု အမ်ားကယူဆျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားစည္းလံုးေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံထားၾကသည္။

ဆလုိင္းတင္ရိုရယ္က “ အဓိကလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုိ႕ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ၿမိဳ႕အခ်င္းခ်င္းပဲမဟုတ္ဘူး။ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းေတြကိစၥေပါ့။ ဒါေတြမေကာင္းေတာ့ ေဒသအတြက္ထြက္ကုန္ေတြကို မျဖန္႕က်က္ ႏုိင္ဘူး၊ လူေတြလည္း မထိေတြ႕ရေတာ့ စည္းလံုးေရးအပိုင္းမွာလည္း မ်ားစြာသက္ေရာက္ မႈရွိေစတယ္” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆလုိင္းလ်န္လြယ္မွ Chin World Media သို႕အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရာတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႕အေနျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲထားေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွလည္း သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြဲထားၿပီးေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္လည္း အေရးေပၚအေျခအ ေနမ်ိဳးတြင္ အခ်ိန္မီသြားလာရခက္ခဲသကဲ့သို႕ အစိုးရလုပ္ငန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ ၾကာျခင္းမ်ိဳးႀကံဳေနရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘတ္ဂ်က္အရ လမ္းတာမ်ားစတင္ ကတၱရာခင္းျခင္းစသျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ပညာေရး

ေနာက္တစ္ခ်က္ ဦးစားေပးသင့္သည့္ က႑အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ႏွစ္စဥ္တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ အနည္းဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကုိ ျပည္နယ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကယ္တင္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးအေနအထားအရ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းေနမႈထက္ ေက်းရြာေက်ာင္းေနမွဳအေရအတြက္မွာပို၍မ်ားသကဲ့သို႕ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်းရြာမ်ား၌ ဆရာမ်ားမလုံေလာက္မႈ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ဆရာမ်ားရွားပါးမႈ၊ လုပ္အားေပးဆရာမ်ားမွ ပညာေရး၏ အဓိကအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ အေျခခံအဆင့္ကို သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံပညာေရးမေၾက ညက္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ရာ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ျပန္လည္ကုစားရန္ခက္ခဲေနပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စာတတ္ေျမာက္မႈမွာ ၁၅ ႏွစ္အထက္လွ်င္ ၇၉.၄ ရာခုိင္ႏွဳန္းရွိၿပီး ေက်ာင္းတက္ သည့္ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ၇၈.၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ မတက္သည့္ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ၁၀.၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွင့္ လံုး၀ေက်ာင္းမေနဘူးသူ ၁၁.၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းရွိသည္။ ရာခုိင္ႏွဳန္းအရ မနည္းလွသည္ဆိုရေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနလုိက္သည္ ဆိုတာႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္သြားသည္ဟုေျပာ၍မရေပ။ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္နည္းေနျခင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။

ယခုအခါ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအား  ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ ခန္႕အပ္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ ဦးေရ မရႏုိင္ေသးေၾကာင္း       Chin World ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေပါင္လြင္မင္းထန္ အင္တာဗ်ဴးစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခန္႕အပ္ခံထားရသည့္ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး ေစတနာလည္းရွိမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းဆရာအၿငိမ္းစားတစ္ဦးကေထာက္ျပသည္။

အထက္တန္းျပဆရာအၿငိမ္းစား ဦးဘူေဖြက “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တုန္းကဆိုရင္ တကယ္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ပညာ ေတြေကာင္းေကာင္းရယူေစခ်င္တဲ့ေစတနာအျပည့္နဲ႕သင္ၾကားရမွာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုင္တိုင္ကိုင္တြယ္ တဲ့ဘာသာမွာ အမွန္တကယ္ထူးခၽြန္ေအာင္လုပ္ၾကတယ္” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးနိမ့္က်ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံပညာမေၾကသည့္ျပသနာျဖစ္ေနၿပီး ပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲရန္ ေအာက္ေျခမွစတင္ေျပာင္း လဲဖုိ႕လုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကိုယ္တုိင္ ပညာေရးအေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္ၾကသည္။

“ ကေလးေတြက ရြာေတြမွာ ေအာက္သက္မေၾကပဲ အထက္တန္းကိုေရာက္လာၾကတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အထက္တန္းကိုေက်ာင္းလာတက္ၾကတယ္။ အဲလုိေအာက္သက္မေၾကတဲ့ ကေလးေတြကို အထက္တန္း အဆင့္ေရာက္မွ ဘယ္လုိမွျပန္ျပင္လုိ႕မရေတာ့ဘူး” ဟုအထက္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါအေနအထားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ လာသည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္တိုးလာရန္မွာ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ ၀န္းက်င္အထိ အခက္အခဲရွိအံုးမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးနိမ့္ပါးရျခင္းမွာ ဆရာဆရာမမ်ားမလံုေလာက္မႈ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားရွားပါးမႈမ်ားအျပင္ တစ္ဖက္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ပညာေရးပိုင္းတြင္ မိဘမ်ားမွဦးစားမေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ လုိအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားမပ့ံပိုးႏုိင္ျခင္း၊ ဆရာဆရာမအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ တစ္ဖက္တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။

ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္တာ၀န္ခံ ဦးယာကုတ္ထန္က “ ပညာေရးပိုင္းအခုလုိျဖစ္တာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကလည္းအဓိကျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒါကိုေျဖရွင္းဖုိ႕ အေသးစားေခ်း ေငြလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္သင့္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

သူ႕အေနျဖင့္ ယခင္ကလည္း အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးရွိၿပီးသားသူမ်ားထံ ေရာက္ရွိမႈမ်ားၾကားသိခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုအစိုးရသက္တမ္းတြင္မူ အမွန္တကယ္လုိအပ္သည့္ လူ႕အသိုင္း အ၀ိုင္းထံ အေသးစားေခ်းေငြမ်ားပိုမိုေရာက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္တက်စိစစ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာ ပညာေရးပိုင္းတြင္လည္း တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အျခားက႑

အဲန္အယ္ဒီအစုိးရမတက္လာခင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့သည့္အတုိင္း အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း မည္ကဲ့သို႕အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဦးစားေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္က အထူးသျဖင့္၀န္ထမ္းေလာကၾကားတြင္ စြဲၿမဲေနသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစနစ္ႀကီးကို လ်စ္လ်ဴရွဳ၍မရေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုိျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အဓိက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Chin World သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ခုိင္လံုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ ကိုယ္တုိင္ေငြေပးခဲ့ရသူမ်ား၏ သတင္းေပးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္က်လုိသည့္ေနရာအားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ က်ပ္ဆယ္ သိန္းႏွင့္အထက္ လာဘ္ေပးခဲ့မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။

၀န္ထမ္းသက္တမ္း သံုးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက “ ကၽြန္ေတာ္၀န္ထမ္းေလွ်ာက္မယ္လုပ္ေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြဆီကို ခ်ည္းကပ္ဖုိ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္စီးလက္စ ဆုိင္ကယ္ကိုေတာင္ေရာင္းၿပီး အလုပ္တစ္ေနရာရဖုိ႕ လုပ္ခဲ့ရတယ္” ဟုေျပာသည္။

ေက်ာင္းဆရာမေလွ်ာက္ထားဖူးသူကလည္း “ ကၽြန္မကို သက္ဆုိင္ရာဌာနလူႀကီးေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့လူေတြ ကေျပာတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ၿမိဳ႕ေပၚတာ၀န္က်ခ်င္ရင္ ၁၅ သိန္းေလာက္ေပးရတယ္တဲ့။ ကၽြန္မလည္း အဲ့ေလာက္ေငြမတတ္ႏုိင္တာရယ္၊ ဒီအလုပ္ေလးရဖုိ႕ အတြက္ေငြအမ်ားႀကီးရင္းတာမ်ိဳးမႀကိဳက္လုိ႕ အလုပ္မ ေလွ်ာက္လုိက္ေတာ့ဘူး” ဟုယခင္အလုပ္ေလွ်ာက္ခဲ့စဥ္အေတြ႕အႀကံဳကိုျပန္ေျပာျပသည္။

လက္ရွိအစိုးရ၀န္ထမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ လူငယ္အခ်ိဳ႕တြင္လည္း အလုပ္အားခ်ိန္မ်ား၌ ေဘာလံုးကစားရင္း အခ်င္းခ်င္း ၁၀ သိန္းတန္၊ ၁၅ သိန္းတန္စသည္ျဖင့္ စေနာက္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

“ အဲလုိစေနာက္ၾကတာက အမွန္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တုန္းက ေပးခဲ့ရတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏေတြျဖစ္တယ္” ဟုလက္ရွိလူငယ္အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ကပ္ဆိုးႀကီးကဲ့သို႕ ျဖစ္ခဲ့သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥအား လက္ရွိအဲန္အယ္ဒီ အစိုးရအေနျဖင့္  ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားကတည္းက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ပေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္၊ အရည္အခ်င္းအမွန္ရွိသူမ်ားကို ေငြေၾကး၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးစရာမလုိပဲ ၀န္ထမ္းမ်ားအားခန္႕ထားရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါးႏွစ္အတြင္း အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား တိုးတက္ေစရန္လုိအပ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း လမ္းတံတား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ငါးႏွစ္အတြင္း အေျခခံက်သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပေပ်ာက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အသက္၀င္သည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား သိသာထင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ေနာင္အနာဂါတ္အစိုးရအဆက္ဆက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလြယ္ကူလာမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တိုးတက္လာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ အျခားအေသးအမႊားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေလးထားအာရံုစိုက္ျခင္းမ်ိဳးကို လည္းေရွာင္ရွားဖို႕လုိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ လူထုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူထုထံအခ်ိန္မေရြး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္လည္း အဆိုပါအခ်က္မ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ တုိင္းတာၾကရမည္ျဖစ္သည္။

 

 

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *