၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ကာလ ႏွစ္လ သတ္မွတ္

Home » Politics » ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ကာလ ႏွစ္လ သတ္မွတ္

By Lal Nun Uk on October 19, 2016. No Comments

 

vote

ဆလုိင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ကာလကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လစ္လပ္ေနရာတစ္ေနရာရွိၿပီး ယင္းေနရာတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရတစ္ပါတီမွလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း၊ ၾကံခိုင္ေရးပါတီကလည္းေကာင္းဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပေရာက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပံုစံ(၁၅)ကို သက္ဆိုင္ရာ သံရံုးမ်ားသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ မွ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔အထိ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *