ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္သြားလာေရးနွင့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ားမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပဲ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ

Home » Chin News » ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္သြားလာေရးနွင့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ားမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပဲ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ

By Chin World on October 28, 2016. No Comments

steven-tlangchy-copy

မိုင္ဘြဲ႕ထန္ပါရ္

နုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိသည့္ သြားလာေရးနွင့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာေဒသမ်ားမွ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႕ အမွတ္ခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ တက္ေရာက္ လာနုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကးမုံသတင္းစာ ေအာက္တု္ိဘာ ၂၄ ေန႕ထုတ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွေဖာ္ျပထားသည္။

“အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခုလိုအမွတ္မၾကည့္ဘဲေခၚတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာအားရ မစဥ္းစားဘဲ မေလ်ွာက္ေစခ်င္ပါဘူးတကယ္ဝါသနာပါတဲ့သူေတြကိုသာေလ်ွာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ဝါသနာပါေပမဲ့ တကၠသိုလ္က တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမွတ္ကိုမမီလို႔ မတက္ရမယ့္သူေတြအတြက္ေတာ့ အရမ္းေကာင္းပါတယ္”ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕မွ အစားအေသာက္ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာဂ်ဳိးဇက္ဗန္ေဘြအုပ္ကေျပာသည္။

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ (နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအုိ၀္း၊ ပေလာင္၊ ကုိးကန္႕၊ ၀)နွင့္ နုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ  ေဒသ စရိတ္ခံစားခြင့္ရွိသည့္ သြားလာေရးနွင့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အၿမဲေနထုိင္သူျဖစ္ရမည္၊ ၂၀၁၆ခုနွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ာၤ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရႈပေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္၊ အေျခခံပညာ သင္တန္း (၈တန္း၊ ၉တန္း၊ ၁၀တန္း) မ်ားကုိ ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ ဆက္တုိက္ပညာင္ၾကားခ့ဲၿပီး ၄င္းေဒသမ်ားမွပင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာနွင့္အတူ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕မွ ထုတ္ေပးသည့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ရမွတ္စာရင္း(မူရင္း)တစ္ေစာင္၊ ၄င္းေဒသရွိ ေက်ာင္း၌ ၄ နွစ္ဆက္တုိက္တက္ေရာက္ခ့ဲသူျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစားေမးပြဲ အား ၄င္းေဒသရွိ စာစစ္ဌာနမွ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္နွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးတုိ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဇယားမိတၱဴ နွင့္ ၄င္းေဒသတြင္ (၃)နွစ္ဆက္တုိက္ ေနထုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္။ ေလွ်ာက္ထားသူနွင့္ မိဘနွစ္ပါးစလုံးတုိ႕၏ နုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴမ်ား။ လုိင္စင္အရြယ္ေရာင္စုံဓာတ္ပုံ(၂)။ ဘြ႕ဲရရွိၿပီးပါက မိမိေဒသတြင္ (၅)နွစ္ မပ်က္မကြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါမည္ ကတိျပဳ၀န္ခံခ်က္ဟု ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိိ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္(၄)၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ တုိက္ရုိက္ေပးပုိ႕ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *