အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေဒၚလာ ၈၈၅ သန္း ကူညီရန္ ဂ်ပန္က စီစဥ္ေန

Home » Business » အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေဒၚလာ ၈၈၅ သန္း ကူညီရန္ ဂ်ပန္က စီစဥ္ေန

By Admin on March 8, 2016. No Comments

Japan

လာမည့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အစိုုးရသစ္၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၈၅ သန္း ေပးအပ္သြားရန္ ဂ်ပန္အစိုုးရက ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္တိုင္း(မ္)သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

တရားဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးဆိုုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရက ဧၿပီလတြင္ အာဏာရယူၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ယခုႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ ေရးဆြဲသြားႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုုးရက ေမ ွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု အစိုးရ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုုကုိ ကုိးကားၿပီး မတ္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ သတင္းစာက ေရးသားထားသည္။

အဆုုိပါ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ရန္ကုုန္ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ လ ွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တိုုးတက္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမ ွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ဂ်ပန္တိုင္း(မ္)က ေရးသားထားသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုုင္ငံရပ္ျခား တိုုင္းျပည္မ်ားသိုု႔ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ဘတ္ဂ်က္ကုုိ အမ်ားဆံုုး သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုုင္ငံ ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ဘတ္ဂ်က္၏ ထက္ဝက္ခန္႔ကုုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အသံုုးျပဳေနသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႔ အမ်ားဆံုုး လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ေနသည့္ တိုုင္းျပည္လည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ျပ တိုုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ပိုု႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထိုု႔ျပင္ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္ အျခား ဂ်ပန္ကုမၺဏီမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႔ ေဒၚလာ ၆၈၁ သန္း ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရရရွိေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္ ေႂကြးၿမီ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံကိုုလည္း ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည့္ဟု ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

သတင္း- ေရွာင္ဂေလစင္

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *