ခ်င္းတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲ

Home » Article » ခ်င္းတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲ

By Admin on December 18, 2016. No Comments

ခ်င္းတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲ

ဗိုလ္မွဴးၾကီးခင္ဇာမံႈ (ျငိမ္း)

(မွတ္ခ်က္။ ခစယ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ ခ်င္းမဂဇင္း ၂၀၁၀-၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေဆာင္းပါးအား ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာ)

၁။ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း

ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္သည္ ၁၈၈၉ မွ စတင္၍ ခ်င္းေတာင္သို႔ခ်ီတက္တိုုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရွိသမွ် လက္နက္ျဖင့္ ခုခံေသာ္လည္း ျဗိတိသွ်တို႔၏ အေျမွာက္ႏွင့္ က်ည္ထိုး ရိုင္ဖယ္မ်ားကိုမယွဥ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းေတာင္ကို အုပ္စိုးနိုင္ျပီး ျဗိတိသွ်ျမန္မာနိုင္ငံထဲသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့ပါသည္။ထိုစဥ္က ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ လက္နက္မွာ တူမီးေသနတ္မ်ားႏွင့္ ဓါးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ခ်င္းေတာင္ကို တိုုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယႏွင့္ ေဂါရခါးစစ္သားမ်ားျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တြင္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူနိုင္ရန္ ခ်င္းေတာင္တပ္ရင္း၊ ဗမာစစ္ပုလိပ္(Burma Military Police)ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အိႏိၵယစစ္သားမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းရုပ္သိမ္း၍ ခ်င္းအမ်ိဳးသားစစ္သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ ခ်င္းေတာင္တပ္ရင္း၊ ဗမာစစ္ပုလိပ္မွခ်င္းေတာင္တပ္ရင္း၊ဗမာနယ္စစ္တပ္အဖြဲ႔(Burma Frontier Force) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း၍ ဂ်ပန္စစ္တပ္သည္ ျမန္မာျပည္ထဲတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ျမန္မာျပည္မ ေဒသနယ္ေျမတြင္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။

ပထမကမာၻစစ္အတြင္းက ျဗိတိသွ်ျမန္မာျပည္အစိုးရသည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားကို တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ဆင့္ေခၚ၍ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား အလုပ္သမားတပ္ဖြဲ႔ (Chin Labour Corp)ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ျပည္စစ္မ်က္ႏွာသို႔ ပို႔လႊတ္၍ စစ္ေျမျပင္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ႏွင့္ ရိကၡာသယ္ယူေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။

ထိုုပထမစစ္အတြင္းမွာပင္ ေတာင္ပိုင္းခ်င္းအမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႔သည္ ဗမာေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (Burma Rifles) စစ္မ်က္ႏွာတြင္ အမႈထမ္းေနျပီျဖစ္၍  မယ္ဆိုပိုေတးျမား(Mesopotamia ယခု Irag) စစ္မ်က္ႏွာတြင္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ထမ္းခဲ့ရပါသည္။၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ အမွတ္(၄) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၄) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို ဖ်က္သိမ္း၍ တီးတိန္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ်င္းေတာင္နယ္မွ ခ်င္းစစ္သားမ်ားကို အမွတ္(၁) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဟားခါးနယ္မွခ်င္းစစ္သားမ်ားကို အမွတ္(၂)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ဖလမ္းျမိဳ့နယ္ရွိခ်င္းစစ္သားမ်ားကို အမွတ္(၃) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္ေရႊ႕ေနရာခ်ေပးခဲ့ရသည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အျပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖလမ္းျမိဳ့၌ ဖလမ္းႏွင့္ ဟားခါးျမိဳ့နယ္ေျမမွ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ အမွတ္(၁)ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းကိုလည္းေကာင္း၊တီးတိန္ျမိဳ့၌ တီးတိန္နယ္မွ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ အမွတ္(၂)ခ်င္းေသနတ္္ကိုင္တပ္ရင္းကိုလည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ဇန္နာဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔၊လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၁)၊အမွတ္(၂)ႏွင့္ အမွတ္(၃) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားရွိေနပါသည္။

၂။အင္းစိန္တိုက္ပြဲ

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ဇန္နာဝါရီလ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္မ်ားႏွင့္ အင္းစိန္ကာကြယ္ေရးတပ္သားမ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ေကအင္ဒီအိုတို႔သည္ ခဝဲျခံႏွင့္ သမိုင္းအနီးတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေကအင္ဒီအိုတုိ႔က က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း ေတာင္ကုန္းေနာက္မွ ခုခံသည္။၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ရံုးႏွင့္ ဒိစၾတိတ္ေကာင္စီရုံးတဝိုက္တြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္သူတုိ႔က အၾကီးအက်ယ္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ကိုသိမ္းပိုက္ထားသည့္ စံုေထာက္ဝင္းကို ဝိုင္းလ်က္ တိုက္ခိုုက္ၾကသည္။

ဤကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ မဂၤလာဒံုတြင္ တပ္စြဲ၍ တြံေတးနယ္ေျမတြင္ လံုျခံဳေိရးတာဝန္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ အမွတ္(၁)ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ စုစည္း၍ အင္းစိန္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

အမွတ္(၁)ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ ဦးစြာသမိုင္း၊ခဝဲျခံ၊ၾကိဳ့ကုန္းနယ္ကို ဝင္ေရာက္တိုုက္ခိုုက္ ရွင္းလင္းသည္။တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ့ေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ၾကိဳ့ကုန္းႏွင့္ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္ စပ္ၾကားနယ္ေျမတြင္ စစ္နည္းပ်ဴဟာအရ အခ်က္အျခာက်ေသာ ကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူတပ္ျဖန္႔သည္။ ဘန္ကာေခၚ အမိုးမိုးထားသည့္  ေျမက တုတ္က်င္းမ်ားတူး၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ ဘန္ကားမ်ားစပ္ၾကားတြင္ စက္သြယ္ေရးက်င္းမ်ားတူးသည္။ထိုဘန္ကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက်င္းမ်ားတြင္ပင္ ထမင္းခ်က္ၾကသည္။

အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းႏွင့္ အတူ အမွတ္(၅) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲတစ္ခြဲလည္း ရွိသည္။အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း၏ ေျမာက္ဘက္ ညာေတာင္ပံ စစ္မ်က္ႏွာ၊ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း နယ္ေျမတြင္ အမွတ္(၂) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲတခြဲရွိသည္။ သမိုင္း၊ၾကိဳ့ကုန္းဖက္တြင္ တြံေတး၊ယူအယ္ပီ(ျပည္ေထာင္စု စစ္၊ရဲ) တပ္ဖြဲ႔မွ နယ္ေျမထိန္းသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊မတ္လဆန္းတြင္ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ သထံုနယ္ေျမတြင္ ေကအင္ဒီအိုလႈပ္ရွားမႈကို ရွင္းလင္းထိန္းသိမ္းေနေသာ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းတစ္ရင္းလံုးသည္ အမွတ္(၂) ကခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျပီး၊ ေလယာဥ္ျဖင့္ေမာ္လျမိဳင္မွ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိကာ အင္းစိန္မ်က္ႏွာ၊ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းနယ္ေျမတြင္ တိုက္ရိုုက္ဝင္ေရာက္ေနရာယူျပီး၊ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ေဆာင္ရြက္သည္။ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတြင္ တပ္စြဲေနေသာ ကခ်င္တပ္ခြဲကို ေမာ္လျမိဳင္ရွိ မိခင္တပ္ရင္း အမွတ္(၂) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသို႔ ျပန္ပို႔သည္။အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္လည္း အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကဲ့သို႔ပင္ ဘန္ကာေခၚ အမိုးမိုးထားေသာ ေျမမွတုတ္က်င္းမ်ားတြင္ ေနျပီး၊ ဘန္ကာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္သြယ္ေရးက်င္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။

ေကအင္ဒီအိုတို႔သည္ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္လမ္းမ စပ္ၾကား အခ်က္အျခာက်၍ နယ္ေျမစိုးမိုးေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ေနရာယူျပီး ခိုင္မာေသာ ေျမကတုတ္ခံမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ အင္အားစုစည္းျပီး ျဖစ္သည္။ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ုကုန္ျမိဳ့ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျပီးလ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ကာ၊ထိုသူတို႔ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျဖစ္သည္။

ေကအင္ဒီအိုတို႔ကို ရင္ဆိုင္ျပီး ဘန္ကာကတုတ္က်င္းမ်ားျဖင့္ ေနရာယူထားေသာ အစိုးရတပ္မ်ား၏ အဓိကတာဝန္မွာ ေကအင္ဒီအို ခံတပ္မ်ားကို ရန္ကုန္သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဟန္႔တားဖ်က္ဆီးလ်က္ အင္းစိန္ကို ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရန္ ျဖစ္သည္။ ခ်င္းေသနတ္ကို္္င္တပ္ရင္း၏ အဓိကတာဝန္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ စပ္ၾကားက်ဥ္ေျမာင္းေသာ ၾကားနယ္ေျပသာရွိျပီး၊စစ္နည္းဗ်ဴဟာ  ေျမာက္လႈပ္ရွား စစ္ဆင္ရန္ က်ဥ္းၾကပ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ေသာတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အေျမာက္ႏွင့္ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ျခင္း၊ဘန္ကာမ်ားမွ တဆင့္လႈပ္ရွာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ပစ္ခတ္ျခင္း၊လက္ေျဖာင့္တပ္သားမ်ားမွ တဘက္ဘန္ကာမ်ားကို ခ်ဥ္ကပ္အလစ္အငိုက္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ေနရာႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားကို ေလ့လာေထာက္လွန္းရန္ တိုက္ကင္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားျပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

ေကအင္ဒီအိုတို႔သည္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ကုန္းျမင့္မ်ားကို ရယူထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ေကအင္ဒိအိုတို႔၏ ေရွ႕တန္းကင္းေနရာမ်ားကို ဦးစြာတိုက္ခိုက္ရန္ ရွင္းလင္းလုုပ္ေဆာင္သည္။တိုက္ခိုက္မႈအရွိန္ျမင့္တက္လာသည္။အာရုဏ္ဦးတိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲ၍ ေကအင္ဒီအို ေရွ႔တန္းကင္းစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူသည္။ေနရာသစ္မ်ားတြင္ ကတုတ္က်င္းမ်ား ထပ္မံတူး၍ ေနာက္တဆင့္ တိုက္ခိုက္ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္သည္။ထိုနည္းျဖင့္ ေကအင္ဒီအိုတို႔၏ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ တဆင့္ျပီးတဆင့္ တိုက္ခိုုက္သိမ္းယူ ေနရာယူသည္။တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည္။က်ဆံုးထိခိုက္မႈ မ်ားျပားလာသည္။

အင္းစိန္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး အၾကီးမားဆံုးေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအနက္ ဦးဆက္ကိုင္ေက်ာင္းတိုက္ပြဲသည္ ဦးစြာျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္။အမွတ္(၅)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲေကအင္ဒီအိုတို႔၏ ဦးဆက္တိုင္ ေက်ာင္းခံတိုက္ကို တိုက္ခိုက္သည္။တိုက္ပြဲျပင္းထန္၍ ႏွစ္ဖက္အက်ဆံုးႏွင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားျပားသည္။အမွတ္(၅) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ခြဲမွ က်ဆံုးႏွင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရသူမ်ား မ်ားျပားသည္။တပ္ခြမွဴးဗိုလ္မွဴး လွေသာင္းလည္းက်ဆံုးသည္။တပ္ခြဲတစ္ခုလံုး ျပဳတ္လုနီးပါးျဖစ္၍ ေနာင္ျပန္ဆုတ္ရသည္။အမွတ္(၁၀) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္လႊဲေျပာင္းတိုက္ခိုက္ရာ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးဒါဏ္ရာရမ်ားစြာျဖင့္ ဦးဆက္ကိုင္ေက်ာင္းကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲတြင္ သူရသတၱိႏွင့္ ထူးခၽြန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈမ်ား အတြက္  တပ္ၾကပ္ၾကီး တိုက္ခၽြန္း(ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ၾကီး) သည္ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ ရရွိသည္။စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးတြင္ တိုက္ပြဲငယ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဧျပီီဆန္းေလာက္တြင္ သစၥာရွိေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေျပာဆို ေစ့စပ္ၾကသျဖင့္ အင္းစိန္မွ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာဆိုမႈကို လက္ခံစဥ္းစားရန္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ခံသေဘာတူ လိုက္ရေလသည္။ဧျပီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္္ယူ ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီးႏွင့္ မန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္း တို႔က ရဲဗရင္း( REV)ဖရန္စစ္အျမႏွင့္ အတူအင္းစိန္မွ ထြက္လာရာ ၊စစ္ဖက္မွအခြင့္အေရးေပး၍ အစိုးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္၊ စကားကမ္းလွမ္း ေျပာဆိုၾကေလသည္။

အင္းစိန္မွ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရက အပစ္အခတ္စဲထားေစျပီးလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လူၾကီးပီပီ သေဘာတူမႈကို တေသြမတိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေလသည္။အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေျပာဆိုေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အင္းစိန္ရွိ ထိုသူတို႔၏ လူမ်ားႏွင့္ တစံုတရာအခ်ဳပ္အခ်ယ္မရွိ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ဆက္ဆံနို္င္ရန္ စီစဥ္ေပးေလသည္။အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေနစဥ္အတြင္း ေကအင္ဒီအို ၂၀၀ ခန္႔တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္၍ အင္းစ္ိန္မွ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေျပးျပီးလွ်င္ သူတို႔ေျပးရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ရြာမ်ားကို မီးလွ်ိ႔ခဲ့သည္။ဧျပီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္ဒီအိုတို႔ လက္နက္ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေကအင္ဒီအို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘိုးဇံက အစိုးရတပ္ေပါင္းစုသို႔ အပ္သည္။ဧျပီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ညေနပိုင္းတြင္ ေစာဘဦးၾကီး အင္းစိန္သို႔ ျပန္သြားျပီးေနာက္ ျပန္ထြက္မလာေတာ့ဘဲ၊ ကတိသစၥာခ်ိဳးေဖာက္ၾကျပန္သျဖင့္ ဧျပီလ(၈)ရက္ေန႔ လက္နက္ခ်မည့္ အစီအစဥ္ပ်က္ျပီး၊ တိုုက္ပြဲၾကီးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေသာ အျပင္းထန္ဆံုး အၾကီးမားဆံုးေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ မင္းဓမၼကုန္းတိုက္ပြဲ၊ ပိြဳင့္ ၁၁၂ တိုက္ပြဲႏွင့္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ထိုတိုက္ပြဲမ်ားသည္ အင္းစိန္တိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ေစနိုင္ေသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းတို႔ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။

ဦးဆက္ကိုင္ေက်ာင္းတြင္ ေရွ႕တန္းတပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္ အေျချပဳေသာ အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းသည္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းရွိ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းႏွင္ စပ္ၾကားရွိ မင္းဓမၼကုန္းႏွင့္ ပိြဳင့္ ၁၁၂ တို႔ုကို ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။အနီးကပ္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား၍ ႏွစ္ဖက္အက်ဆံုးႏွင့္ ဒါဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားျပားသည္။အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း ေအာင္ပြဲရရွိ၍ ေကအင္ဒီအိုမ်ား အင္းစိန္ျမိဳ့ဖက္သို႔ ဆုတ္ခြာသားသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းရွိ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုတပ္ရင္းမွ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း လက္က်န္ ေကအင္ဒီအို ခံတပ္မ်ားကို တို္က္ခိုုက္ၾကသည္။ အနီးကပ္တိုုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား၍ ႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုး ႏွင္ ဒါဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားျပားသည္။အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းသည္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတကုန္းလံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းကို ဆက္လက္ရွင္းလင္းျပီး၊ဘီအိုစီ လမ္းခြအထိ ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းပို္က္သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ဧျပီလ (၁၀)ရက္ေန႔ တိုက္ပြဲတြင္ အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတို႔သည္ အင္းစိန္ျမိဳ့အဝင္ ေကအင္ဒီအိုခံတပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ရာ ထိုေန႔တေန႔တည္းတြင္ အမွတ္ (၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွ အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္ေပါင္း(၁၅)ေယာက္ က်ဆံု၍ (၃၆)ေယာက္ ဒါဏ္ရာရရွိသည္။ထိုေန႔မွာပင္ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ အျခားအဆင့္ (၅)ေယာက္က်ဆံုး၍ အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္ေပါင္း (၁၅)ေယာက္ဒါဏ္ရာရရွိသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၊ဧျပီလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္ယူႏွင့္ ေကအင္ဒီအိုတို႔သည္ အင္းစိန္ျမိဳ့ကို စြန္႔ခြာ၍ အင္းစိန္အေနာက္ဖက္ နယ္ေျမမွတဆင့္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဆုတ္ခြာျပီး၊ေတာင္ငူျမိဳ့ရွိ ေကအင္ဒီအို ထံသို႔သြားေရာက္ ပူးေပါင္းသည္။

အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတို႔သည္ ေအာင္ျမင္စြာ အင္းစိန္ျမိဳ့ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုုက္ျပီးလွ်င္ အင္းစိန္တိုုက္ပြဲကို အဆံုးသတ္နိုင္ခဲ့သည္။

ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ားသည္ အင္းစိန္ရွိ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္နိုင္ျခင္းအားျဖင့္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ့ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ကာကြယ္နိုင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုနိုင္သည္။ၾကံဳၾကိဳက္၍ ေဖာ္ျပရပါလွ်င္၊ ေသာင္းက်န္းမႈ စိုးဝါးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္သူ ေရာင္စံုသူပုန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္ျဖင့္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား တစ္မ်ိဳးတည္းသာလွ်င္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါလိမ့္။

အခ်ိန္တိုေတာင္းေသာ အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း ႏွစ္ရင္းမွ အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္ အက်ဆံုးႏွင္ ဒါဏ္ရာရရွိသူေပါင္းမွာ (၃၀၀) ျဖစ္သည္။ထိုစဥ္က တပ္ၾကပ္ၾကီး တိုက္ခၽြန္းသည္ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ကို ရရွိသည္။ဤတြင္ က်ဆံုး(၇)ေယာက္ပါဝင္သည္။မ်ားစြာေသာ အရာရွိတို႔ႏွင့့္ အျခားအဆင့္မ်ားသည္လည္း သူရဲေကာင္း မွတ္တမ္းဝင္တံဆိပ္ကို ရရွိသည္။ဤသည္မ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ား ဆိုင္းငံံ့ခဲ့ေသာ အင္းစိန္တိုက္ပြဲသည္ မည္မွ် ျပင္းထန္ ၾကီးမားသည္ကို မွန္းဆနိုင္ပါလိမ့္မည္။

အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ဟရန္သီရိုးက အင္းစိန္ ေရွ႔တန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ ကြပ္ကဲသည္။အမွတ္ (၂) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္  ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးထြာလ္ခုပ္က အင္းစိန္ေရွ႔တန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲျပီး၊တပ္ရင္မွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆြန္ခိုေပါင္က မဂၤလာဒံု ေနာက္တန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္။အင္စိန္တိုက္ပြဲ တစ္ခုလံုးတြင္ ထိုစဥ္က ေတာင္ပိုင္းတိုင္မွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ေဇာ (ေနာင္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္) ကကြပ္ကဲသည္။သူ၏ လက္ေထာက္မ်ားသည္ ထိုစဥ္က ဗိုလ္မွဴးၾကီးဘလိပ္ (ေနာင္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္)ႏွင့္ ထိုစဥ္က ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ၾကည္ေမာင္(ေနာင္တြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး) တို႔ျဖစ္သည္။

၃။အျခားျဖစ္စဥ္မ်ား

(က) သရက္ျမိဳ့ရွိ အမွတ္ (၁) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းသည္ ေတာခို၍ ျပည္ျမိဳ့ရွိ ျမန္မာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္။

(ခ) ေညာင္ေလးပင္ရွိ အမွတ္(၂) ဗမာ့ေသနတ္ကိုတပ္ရင္းသည္ ကရင္တပ္ရင္းမွဴး တိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးျပီးေနာက္ တပ္ပ်က္သည္။ခ်င္းတပ္ခြဲ မဂၤလာဒံုတြင္ ေရာက္လာသည္။

(ဂ) အမွတ္ (၃)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွ အခ်ိဳ႕ေတာခိုျပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္။က်န္တပ္ဖြဲ႔သည္ ျပည္မွဆင္းလာေသာ အမွတ္ (၂) ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းကို ဝက္ေကာ္တံတား တဝိုက္တြင္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးသည္။

(ဃ)အမွတ္ (၄) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ ပုသိမ္၊မအူပင္ ႏွင္ ျမစ္ဝကၽြမ္းေပၚေဒသတို႔တြင္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းထားသည္။

(င) အမွတ္ (၅) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ ရခိုင္တိုင္းနယ္တြင္ မူဂ်ာဟစ္သူပုုန္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနသည္။ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ အင္းစိန္တြင္ အမွတ္ (၅) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းႏွင့္ တြဲဖက္သည္။

(စ) အမွတ္ (၆) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲႏွစ္ခြဲသည္ သာစည္၌ တပ္ေပါင္းစု ခံတပ္တြင္ ပါဝင္သည္။

(ဆ)အမွတ္ (၄) ဘားမားရီဂ်ီမင္း (Burma Regiment) တပ္သည္ ေဂၚရခါးတပ္ျဖစ္သည္။အေထြေထြ လံုျခံဳေရးတာဝန္ကို လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္သည္။

(ဇ) အမွတ္ (၁) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္မွ ဗိုလ္ၾကီးေနာ္ဆိုင္း ဦးစီးေသာ တပ္ဖြဲ႔သည္ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို တို႔ႏွင့္ ေပါင္း၍ မိထၳီလာမွ သိမ္းဆည္းေသာ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေမျမိဳ့ကို သိမ္းသည္။က်န္တပ္ဖြဲ႔သည္ ပ်ဥ္မနားနယ္တြင္ နယ္ေျမထိန္းသည္။

(စ်) အမွတ္ (၂) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ သထံုနယ္ေျမတြင္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းသည္။ေစာေစာပိုင္း၌ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတြင္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္။

(ည) အမွတ္ (၃) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲသံုးခြဲသည္ သာစည္၌ တပ္ေပါင္းစံု ခံတပ္တြင္ ပါဝင္သည္။က်န္တပ္ခြဲမ်ား မိထၳီလာ၌ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို မ်ားႏွင့္ သီးျခားစြာ ရပ္တည္သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္ရင္းတရင္းလံုး ပဲခူးႏွင့္ ဒိုက္ဦး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

(ဋ ) အမွတ္ (၁) ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ ေတာင္ငူကို သိမ္းသည္။ အင္းစိန္ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို တို႔ကို ကူညီိရန္ ဆင္းလာရာ ပဲခူးမွ အစိုးရတပ္က ျပန္တိုက္ေသာအခါ ေတာင္ငူသို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႔ဖက္နယ္စပ္ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ေတာခိုသည္။

(ဌ) အမွတ္ (၂) ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ တပ္စြဲရာ ျပည္ျမိဳ့မွ အင္းစိန္ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို တို႔ကိုကူညီရန္ ဆင္းလာရာ သာယာဝတီခရိုင္ ဝက္ေကာ္တံတား တဝိုက္တြင္ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ျပီး တပ္ပ်က္သည္။အခ်ိဳ႔အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္တို႔ကို အစိုးရတပ္မွ ဖမ္းဆီးမိ၍ က်န္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေတာင္ငူရွိ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို တို႔ထံသြားေရာက္ပူးေပါင္းသည္။

(ဍ) အမွတ္ (၃) ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းသည္ ေစာေစာပိုင္း၌ မႏၱေလးတြင္ လက္နက္ခဲယမ္း အပ္ႏွံ၍ ေမျမိဳ့တြင္ အနားယူစဥ္ ဗိုလ္ၾကီးေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ ေက၊အင္၊ဒီ၊အို တို႔က ေမျမိဳ့ သိမ္းဆီးေသာအခါ ေက၊အင္္၊ဒီ၊အို တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္။

၄။နိဂံုး

၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားကို ဗမာ့တပ္မ်ားသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး၊ ဗမာ့တပ္ရင္းမွဴးမ်ားကို ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္။အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္မ်ားကိုလည္း တျဖည္းျဖည္း ဗမာတပ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရာ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား ၂၀ မွ ၃၀ ဝန္းက်င္အထိသာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။အျခားလူမ်ိဳးအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားကိုလည္း အလားတူေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ယခုအခါ လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚေသာတပ္ရင္း မရွိေတာ့ဘဲ နံပါတ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ကုန္ၾကေလသည္။ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ားလည္း မရွိေတာ့ေပ။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *