ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

Home » Chin News » ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

By Admin on March 3, 2017. No Comments

ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ
Mai Bawi Than Par
Chin World
March 03, 2017
၂၀၁၆-၁၇ ခုနွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ျပည္နယ္လုံး တကၠသုိလ္ ၀င္တန္းေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသူ/ သား စုစုေပါင္း (၁၁၃၆၄) ဦး ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးမွ သိရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ဦးေရမွာ “ဟားခါးက ၂၀၇၆၊    က်ား ၈၃၆   မ ၁၂၄၀၊ တန္တလန္ ၃၄၄ ၊    က်ား  ၁၅၀    မ   ၁၉၄၊ ဖလမ္း ၁၁၉၂၊  က်ား  ၄၇၀ မ ၇၂၂၊ တီးတိန္ ၁၉၂၈   က်ား ၆၇၉  မ  ၁၂၄၉၊ တြန္းဇံ ၅၂၃  က်ား ၂၀၃  မ ၃၂၀၊ မင္းတပ္ ၁၂၁၉   က်ား ၅၂၀  မ ၆၉၉၊ မတူပိီ ၁၄၃၇     က်ား  ၅၈၅   မ  ၈၅၂၊ ကန္ပလက္ ၆၉၃       က်ား ၃၂၃   မ ၃၇၀၊ ပလက္၀ ၁၉၅၂    က်ား    ၉၇၈   မ  ၉၇၄ ရွိပါတယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံ စာရင္း (၂) ဦးပါးကုန္က ေျပာသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမွာ ၀ိဇၹာ ဘာသာအတြဲ (၇) ကုိ သင္ၾကားသူ ပုိမုိမ်ားသည္ ေျပာသည္။
၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေျဖဆိုသူေပါင္း (၉၆၄၆) ဦးရွိရာ ေအာင္ျမင္သူ ၁၄၁၄ ဦးျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ ၁၄.၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ ေျဖဆိုသူေပါင္း (၉၆၃၈) ဦးရွိျပီး၊ ၁၇၂၀ ဦးေအာင္ျမင္ကာ ၁၇.၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္သည္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္လိုလို ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအနက္ မြန္ျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေလ့ရွိျပီး၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၃၉.၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေျဖဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *