၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ဘက္စံုေက်ာင္းသား/သူ စာရင္း

Home » Chin News » ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ဘက္စံုေက်ာင္းသား/သူ စာရင္း

By Admin on April 10, 2017. No Comments

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ ဘက္စံုေက်ာင္းသား/သူ စာရင္း
Chin World
April 10, 2017
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အဌမတန္း၊ န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း ဘက္စံုေက်ာင္းသား/သူ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၈) ဦး၏ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ခရိုင္တခုတြင္ (၂) ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ကာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟားခါး၊ ဖလမ္းႏွင့္ မင္းတပ္ခရိုင္ (၃) ခုရွိသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း (၁၈) ဦးျဖစ္သည္။
ယင္းတို႔မွာ- အဌမတန္း (၈ တန္း) တြင္- ဟားခါးခရိုင္အေနျဖင့္ အထက (၁) ဟားခါးမွ Mai Shaeron Dar Hnem Tial (မိုင္ရွယ္ရြန္ဒါရ္ႏွမ္တီာလ္)ႏွင့္ ေမာင္ေကာင္းထက္ေဇာ္၊ ဖလမ္းခရိုင္အတြက္ အထကတြန္းဇံမွ Go Suan Muang (ဂိုးဆြင္းမြမ္း)ႏွင့္ အထက (ခြဲ) ဖလမ္းမွ Mai Lal Ruat Kim (လာလ္ရြတ္ကိမ္း) ႏွင့္ မင္းတပ္ခရိုင္အတြက္ အထက (၁) မင္းတပ္မွာ အက္စတာခင္စန္းဦးႏွင့္ အထက (၁) မတူပီမွ Salai Ling Mang (လိန္းမာန္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
န၀မတန္း (၉ တန္း) အတြက္မူ- ဟားခါးခရိုင္၌ အထက (၁) ဟားခါးမွ Mai Iang Khun Tial (အီယန္းခြန္တီာလ္)ႏွင့္ Salai Van Ceu Uk (ဗန္က်ဲအိုအုပ္)၊ ဖလမ္းခရိုင္၌ အထက ခြဲဖမ္းမွ Salai Lal Ram Mawi (လာလ္ရမ္ေမြး)ႏွင့္ အထက (၂) ဖလမ္းမွ မသဇင္ခိုင္၀င္းတို႔ျဖစ္ကာ၊ မင္းတပ္ခရိုင္မွ အထက (၁) မင္းတပ္မွ မိုင္ကီးရွိန္းအြယ္ႏွင့္ အထက (၃) မင္းတပ္မွ ဆလိုင္းဟုန္းမာန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဒသမတန္း (၁၀ တန္း) အတြက္မူ ဟားခါးခရိုင္၌ အထက (၃) ဟားခါးမွ မိုင္ေအးလစ္ဇ့ုထိပ္ပါရ္ႏွင့္ ဆလိုင္းဗ်က္ထာမႈန္၊ ဖလမ္းခရိုင္မွ အထက (၁) ဖလမ္းမွ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္လာလ္ဒင့္ပီြးအာႏွင့္ အထက ၁ တီးတိန္မွ မဂင့္ခန္႔က်ိန္တို႔ျဖစ္ၾကျပီး၊ မင္းတပ္ခရိုင္မွ အထက (၁)မင္းတပ္မွ မပန္းအိဇင္ႏွင့္ အထက (၃) မင္းတပ္မွ ဆလိုင္းနိုင္းထန္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္းထူးခြ်န္ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ န၀မတန္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ Salai Lal Ram Mawi သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း၌ ခ်င္းျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေလ့လာခရီးစဥ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္၌ ယခုကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားအား ပုဂံ၊ ေညာင္ဦး၊ ပုပၸါး၊ အင္းေလး ႏွင့္ ေငြေဆာင္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားအား ဧျပီလကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

Latest Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *